Norges Bank

Pressemelding

En sikker og effektiv finansiell infrastruktur

– Felles løsninger, standarder og tidlig bruk av ny teknologi har gitt en effektiv finansiell infrastruktur i Norge. Samtidig innebærer betalingssystemets avhengighet av teknologi noen sårbarheter, sier visesentralbanksjef Jon Nicolaisen.

Et effektivt forsvar mot cyberangrep krever spesialisert kompetanse og samordning. Systemeiernes styring og kontroll med IKT-sikkerhet i egen virksomhet og hos sine IKT-leverandører er en forutsetning for tilstrekkelig cybersikkerhet.

Svikt hos sentrale IKT-leverandører kan sette viktige deler av betalingssystemet – og andre sentrale samfunnsfunksjoner – ut av spill. Slik konsentrasjonsrisiko kan vanskelig håndteres av den enkelte systemeier.

– Norges Bank mener det bør utredes hvordan sentrale IKT-leverandører til betalingssystemet best kan underlegges tilsyn, herunder om et slikt tilsyn skal være samordnet mellom relevante myndigheter, sier Nicolaisen.

Bankenes ansvar for kontanttjenester

Effektive elektroniske beredskapsløsninger er avgjørende for at betalingssystemet kan gjenopprettes raskt ved avbrudd. Kontanter er en del av den samlede beredskapen ved en eventuell svikt i de elektroniske beredskapsløsningene. Bankenes ansvar for kontantberedskap er nylig tydeliggjort i forskrift. Samtidig er kontanter fortsatt en betydelig betalingsmåte i en normalsituasjon.

– Tilbudet av kontanttjenester er i hovedsak tilfredsstillende, men sårbart. Det er en klar trend i retning av færre innskudds- og uttaksmuligheter. Etter Norges Banks syn er det behov for at bankenes lovbestemte plikt til å tilby kontanttjenester også i en normalsituasjon tydeliggjøres, sier Nicolaisen.

Finansiell infrastruktur 2018

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 24. mai 2018 10:00