Norges Bank

Pressemelding

Norges Banks årsregnskap for 2016

Norges Bank hadde et underskudd på 3 milliarder kroner i 2016 mot et overskudd på 67 milliarder kroner i 2015. Hovedårsaken til årets underskudd var et valutatap på 20 milliarder kroner som følge av en styrket kronekurs gjennom 2016.

Netto inntekt fra finansielle instrumenter i de internasjonale verdipapirmarkedene har gitt et tap på 2 milliarder kroner i 2016, mot en gevinst på 67 milliarder kroner i 2015. Aksjeinvesteringene bidro med en inntekt på 15 milliarder kroner, mens renteinvesteringer ga en inntekt på 4 milliarder kroner. I 2016 styrket imidlertid kronen seg mot de fleste hovedvalutaene i valutareservene. Dette førte til et valutatap på 20 milliarder kroner i 2016, mot en valutagevinst på 55 milliarder kroner i 2015. Ved utgangen av 2016 utgjorde valutareservene 480 milliarder kroner, en økning på 12 milliarder kroner fra utgangen av 2015.

Avkastningen på valutareservene, eksklusive petrobufferporteføljen, var i 2016 på 4,6 prosent, målt i internasjonal valuta. Aksjeinvesteringene ga en avkastning på 10,5 prosent og renteinvesteringene ga en avkastning på 1,2 prosent. Ved utgangen av 2016 var valutareservene investert i en renteportefølje (59 prosent), en aksjeportefølje (37 prosent) og en petrobufferportefølje (4 prosent).

Totalresultatet for 2016 ble et underskudd på 3 milliarder kroner. I tråd med gjeldende retningslinjer for avsetning og disponering av resultatet til Norges Bank, ble totalresultatet dekket av kursreguleringsfondet. I tråd med de samme retningslinjene, overføres en tredjedel av overføringsfondet til statskassen hvert år. Overføringsfondet var på 53 milliarder kroner før disponering av årets resultat og påvirkes ikke av årets disponering. Dette medfører en overføring på 18 milliarder kroner til statskassen i 2017. Egenkapital etter overføring til statskassen er 225 milliarder kroner.

Statens pensjonsfond utland (SPU) forvaltes av Norges Bank og årsregnskapet til Norges Bank omfatter regnskapsrapporteringen for SPU. Denne er også inkludert i årsrapporten for SPU. Se egen pressemelding i forbindelse med offentliggjøring av Statens pensjonsfond utlands årsrapport for 2016.

Norges Bank - Årsberetning og regnskap og Sentralbankvirksomhetens årsrapport 2016

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 28. februar 2017 10:00