Norges Bank

Pressemelding

Norges Banks årsregnskap for 2015

Norges Bank hadde et overskudd på 67 milliarder kroner i 2015 mot et overskudd på 89 milliarder kroner i 2014.

Netto inntekt fra finansielle instrumenter i de internasjonale verdipapirmarkedene har gitt en gevinst på 67 milliarder kroner i 2015, mot 90 milliarder kroner i 2014. I 2015 svekket kronen seg videre mot de fleste hovedvalutaene i valutareservene. Dette førte til en valutagevinst på 55 milliarder kroner i 2015 (59). Ved utgangen av 2015 utgjorde valutareservene 468 milliarder kroner, en økning på 20 milliarder kroner fra utgangen av 2014.

Avkastningen på valutareservene var i 2015 på 1,67 prosent, målt i internasjonal valuta. Avkastningen var 3,46 prosent for aksjeinvesteringer, 0,78 prosent for lange renteinvesteringer og 0,06 prosent for korte renteinvesteringer. Ved utgangen av 2015 var aksjeandelen i valutareservene 36 prosent, mens renteinvesteringer utgjorde 64 prosent.

Totalresultatet for 2015 ble 67 milliarder kroner. I tråd med gjeldende retningslinjer for avsetning og disponering av resultatet til Norges Bank, ble totalresultatet overført med 8 milliarder kroner til kursreguleringsfondet og 59 milliarder kroner til overføringsfondet. Dette medfører en overføring på 27 milliarder kroner til statskassen i 2016. Egenkapital etter overføring til statskassen er 246 milliarder kroner.

Statens pensjonsfond utland (SPU) forvaltes av Norges Bank og årsregnskapet til Norges Bank omfatter regnskapsrapporteringen for SPU. Denne er også inkludert i årsrapporten for SPU. Se egen pressemelding i forbindelse med offentliggjøring av Statens pensjonsfond utlands årsrapport for 2015.

Noregs Bank Årsmelding og rekneskap 2015

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 9. mars 2016 10:00