Norges Bank

Pressemelding

Styringsrenten settes ned 0,25 prosentenheter til 0,75 prosent

Norges Banks hovedstyre har besluttet å sette ned styringsrenten med 0,25 prosentenheter til 0,75 prosent.

Vekstutsiktene for norsk økonomi er svekket, og vi venter at inflasjonen etter hvert vil avta. Styringsrenten settes derfor ned nå, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Fallet i oljeprisen gjennom sommeren gjør at veksten i norsk økonomi trolig vil holde seg lav lenger enn tidligere lagt til grunn. Oljeinvesteringene ventes å falle mer enn anslått i juni, og lavere etterspørsel etter varer og tjenester fra petroleumsnæringen vil redusere aktiviteten i andre deler av økonomien. På den andre siden bidrar en svakere krone til økt lønnsomhet for eksportbedrifter og importkonkurrerende virksomheter. Arbeidsledigheten vil trolig fortsette å øke noe.

Veksten i boligprisene har samlet sett vært litt høyere enn anslått, men det er store regionale forskjeller. Husholdningenes gjeld fortsetter å vokse raskere enn inntektene.

Svekkelsen av kronen har løftet veksten i konsumprisene. Lav lønnsvekst holder kostnadsveksten nede, og etter hvert som virkningene av en svakere krone fases ut, vil prisveksten avta.

Slik vi nå vurderer utsiktene for norsk økonomi, kan styringsrenten bli satt ytterligere ned i løpet av det nærmeste året, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Bakgrunnsmateriale og figurer 

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 24. september 2015 10:00

39:00

Pressekonferanse 24. september 2015

01:40

Øystein Olsen om rentebeslutningen

Publisert 24. september 2015 10:00