Norges Bank

Pressemelding

Regionalt nettverk: Noe svakere vekstbilde

Samlet rapporterte kontaktene i Norges Banks Regionale nettverk at produksjonsnivået har vært uendret de siste tre månedene. Heller ikke fremover ventet bedriftene vekst i produksjonen.

Ifølge bedriftene i nettverket har det samlede produksjonsnivået vært uendret de siste tre månedene. Utviklingen er noe svakere enn i perioden før. Produksjonsveksten har falt i de fleste næringer, men økt noe blant tjenesteyterne. Etterspørselen fra oljenæringen har fortsatt å avta, og oljeleverandørene meldte om et større fall i produksjonen enn de gjorde i august. Økt etterspørsel fra offentlig sektor og styrket konkurranseevne som følge av kronesvekkelsen bidrar til å holde det samlede produksjonsvolumet oppe.

Forventningene til veksten fremover var litt svakere enn i august, og samlet ventet kontaktene at produksjonsnivået vil forbli uendret de neste seks månedene. Lavere aktivitet i oljenæringen demper vekstutsiktene i de fleste næringene, mens tiltagende vekst i offentlige investeringer ventes å holde aktivitetsnivået oppe.

Kapasitetsutnyttingen i bedriftene har fortsatt å avta og bedriftene rapporterte om svært god tilgang på arbeidskraft. Kontaktene oppga at sysselsettingen har falt noe og de ventet fortsatt svakt fall i sysselsettingen fremover. Samlet anslo kontaktene en årslønnsvekst på om lag 2,7 prosent for inneværende år og 2,4 prosent for 2016.

341 kontaktbedrifter har rapportert denne gangen. Intervjuene ble hovedsakelig gjennomført i oktober.

Rapport fra Regionalt nettverk 4/2015

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 4. desember 2015 10:00