Norges Bank

Pressemelding, mkb

Råd om motsyklisk kapitalbuffer

– Indikatorene for finansielle ubalanser er fortsatt på høye nivåer. Mer kapital vil gjøre bankene mer robuste mot fremtidige utlånstap, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Analysene i Pengepolitisk rapport 1/14 danner beslutningsgrunnlaget for det kvartalsvise rådet som Norges Bank gir Finansdepartementet om nivået på motsyklisk kapitalbuffer.

Utviklingen den siste tiden tyder på at de finansielle ubalansene ikke bygger seg videre opp. Lav boligprisvekst kan etter hvert bidra til å dempe gjeldsveksten i husholdningene. Men samlet kreditt som andel av BNP er på et historisk høyt nivå, og husholdningenes gjeld har økt raskere enn de disponible inntektene.

– Bankene er på god vei til å møte nye, økte kapitalkrav, men må øke kapitaldekningen videre de neste årene, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Norges Bank har sendt Finansdepartementet sitt kvartalsvise råd om krav til motsyklisk kapitalbuffer i bankene. Rådet offentliggjøres når departementet har fattet sin beslutning. Banken ga i desember 2013 råd om at bufferkravet ble satt til 1 prosent fra 1. januar 2015. Departementet fastsatte kravet til 1 prosent fra 30. juni 2015.

Figurer og bakgrunnsmateriale

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 27. mars 2014 10:00