Norges Bank

Pressemelding, mkb

Motsyklisk kapitalbuffer

Norges Bank har sendt Finansdepartementet det kvartalsvise rådet om krav til motsyklisk kapitalbuffer i bankene. Rådet offentliggjøres når departementet har fattet sin beslutning. Beslutningsgrunnlaget for rådet er gjengitt i Pengepolitisk rapport 3/14.

Gjeldsveksten i foretakene er moderat. Husholdningenes gjeld vokser fortsatt noe raskere enn inntektene og det er tegn til at bankene letter på kredittpraksisen overfor husholdningene. Boligprisene har steget om lag som ventet.

- Samlet gjeld er på et høyt nivå, men utviklingen den siste tiden tyder på at finansielle ubalanser ikke har bygget seg videre opp. Skulle boligprisene fremover stige markert raskere enn husholdningenes inntekter og gjeldsveksten tilta, kan systemrisikoen igjen øke, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Bankene er på god vei til å møte de nye kapitalkravene og har fortsatt å bygge kapital det siste kvartalet.

- Mer kapital vil gjøre bankene mer robuste mot fremtidige utlånstap, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Bufferkravet ble i desember i fjor fastsatt til 1 prosent fra 30. juni 2015.

Figurer og bakgrunnsmateriale

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 18. september 2014 10:00