Norges Bank

Pressemelding

Noe svakere vekst og lavere kapasitetsutnytting

Kontaktbedriftene i Norges Banks regionale nettverk meldte om at produksjonsveksten de siste 3 månedene har avtatt litt fra runden i mai. Veksten har vært svakere enn kontaktene så for seg i mai.

Veksten har tiltatt i hjemmemarkedsindustrien og eksportindustrien. Oljeleverandørene og tjenesteyting rettet mot husholdninger meldte om lavere vekst, mens i øvrige næringer har veksten vært relativt stabil siden forrige runde.

Samlet ventet bedriftene fortsatt moderat vekst i produksjonen det neste halve året.

Andelen bedrifter som meldte om kapasitetsproblemer har falt i alle næringer, og det meldes om lettere tilgang på arbeidskraft. Veksten i sysselsettingen de siste 3 månedene har avtatt fra mai. Kontaktene ventet svakt avtakende vekst i sysselsettingen fremover.

Kontaktene anslo en årslønnsvekst for 2013 på litt over 3½ prosent. Det er relativt små variasjoner mellom næringene.

317 kontaktbedrifter har rapportert denne gangen. Intervjuene ble gjennomført i august.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 13. september 2013 10:00