Norges Bank

Pressemelding

Styringsrenten uendret på 1,5 prosent

Norges Banks hovedstyre har i dag besluttet å holde styringsrenten uendret på 1,5 prosent.

– Usikkerheten om utviklingen i Europa er større enn på lenge. Selv om utviklingen her hjemme har vært litt sterkere enn tidligere anslått, trekker uroen og den svake utviklingen ute i retning av å holde styringsrenten i ro, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Den økonomiske veksten hos Norges handelspartnere ventes å bli enda lavere enn tidligere anslått. Styringsrentene er nær null i mange land, og den forventede oppgangen i rentene ute er skjøvet ytterligere ut i tid.

Veksten i norsk økonomi har vært litt sterkere enn ventet så langt i år. Arbeidsledigheten er lav og lønnsveksten ser ut til å kunne bli noe høyere enn tidligere anslått. En sterk krone og svak vekst ute bidrar fortsatt til å holde inflasjonen lav, men utviklingen i norsk økonomi peker mot at inflasjonen etter hvert vil ta seg opp.

– Analysene i Pengepolitisk rapport tilsier at styringsrenten holdes på dagens nivå fram mot årsskiftet. Deretter anslås en gradvis økning mot et mer normalt nivå. Usikkerheten om den økonomiske utviklingen fremover er imidlertid stor, understreker sentralbanksjefen.

Hovedstyret vedtok på møtet at styringsrenten bør ligge i intervallet 1-2 prosent i perioden fram til neste Pengepolitisk rapport legges fram 31. oktober 2012, med mindre norsk økonomi blir utsatt for nye store forstyrrelser.

For mer informasjon, se "Hovedstyrets vurdering" i Pengepolitisk rapport 2/12.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 20. juni 2012 14:00