Norges Bank

Pressemelding

Litt lavere, men fortsatt god produksjonsvekst

Kontaktbedriftene i Norges Banks regionale nettverk rapporterte at den samlede veksten i produksjonen de siste 3 månedene hadde avtatt noe fra forrige runde. Kontaktene ventet også samlet sett litt lavere produksjonsvekst det neste halve året.

Aktiviteten har steget mest i oljeleverandørnæringen, i bygg og anlegg og i tjenesteyting rettet mot næringslivet. Veksten har avtatt i eksportindustrien, men var fortsatt lavest i hjemmemarkedsindustrien. Varehandelen og hjemmemarkedsindustrien ventet om lag uendret vekst fremover, mens de øvrige næringene ventet lavere vekst det neste halve året.

Andelen bedrifter som meldte om kapasitetsproblemer har økt. Problemene var størst i bygg og anlegg. Alle næringene planla å øke investeringene de neste 12 månedene, og kontaktene har oppjustert sine investeringsplaner fra september. Veksten i sysselsettingen var om lag som i september. Kontaktene ventet fortsatt vekst i sysselsettingen fremover.

Kontaktene anslo en årslønnsvekst for 2013 på 4 prosent. Anslagene var lavest i bygg og anlegg og varehandelen, og høyest i tjenesteyting.

335 kontaktbedrifter har rapportert denne gangen. Intervjuene ble gjennomført i november.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 14. desember 2012 10:00