Norges Bank

Pressemelding

Noe høyere produksjonsvekst, bedrede utsikter

Kontaktbedriftene i Norges Banks regionale nettverk rapporterte at produksjonsveksten tiltok noe i vinter. Kontaktene venter litt lavere vekst det neste halve året, men er mer optimistiske enn i forrige runde.

Aktivitetsveksten var sterkest innen tjenesteyting. I øvrige næringer var veksten mer moderat. Andelen bedrifter som rapporterte kapasitetsproblemer var noe lavere enn i november. I oljeleverandørnæringen og i bygg og anlegg bidrar økt ordreinngang til forventninger om høyere produksjonsvekst, også utover de nærmeste 6 månedene. Kontaktene innen tjenesteyting venter lavere produksjonsvekst det neste halve året.

I de siste 3 månedene steg sysselsettingen om lag som kontaktene så for seg i november. De neste 3 månedene planlegges sterkere vekst i sysselsettingen i alle næringer.

Prisveksten siste 12 måneder rapporteres å ha vært relativt moderat. Det ventes tiltakende prisvekst innen alle næringer.

303 kontaktbedrifter har rapportert denne gangen. Intervjuene ble gjennomført i januar og februar.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 2. mars 2011 10:00