Norges Bank

Pressemelding

Tiltak for å bedre virkemåten i det norske pengemarkedet

Norges Bank legger i dag fram tiltak for å bedre virkemåten i det norske pengemarkedet.

- Rentepåslagene i pengemarkedet har generelt vært høyere i Norge enn i andre land, også i etterkant av finanskrisen. Det er et uttrykk for at rentefastsettelsen i markedet og omfordelingen av likviditet mellom bankene ikke fungerer effektivt. Tiltakene tar sikte på å få større aktivitet i den kortsiktige delen av pengemarkedet, en mer åpen og tilgjengelig rentefastsettelse og lavere påslag i pengemarkedsrentene, sier sentralbanksjef Svein Gjedrem.

Norges Bank sender brev og høringsnotat til Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) med sikte på å endre systemet for styring av bankenes låne- og innskuddsordninger i Norges Bank. I det nye systemet legges det opp til at bankene vil få forrentet en viss mengde innskudd til styringsrenten (foliorenten). Innskudd utover dette forrentes til en lavere rente. Det vil legge til rette for en bedre omfordeling av likviditet bankene i mellom og mer aktivitet i den mest kortsiktige delen av pengemarkedet. Høringsfristen er 17. november.

Norges Bank sender også brev til FNO der banken oppfordrer FNO til å ta initiativ til å etablere et mer åpent og tilgjengelig system for bankenes beregning av pengemarkedsrentene i den såkalte NIBOR-kvoteringen. NIBOR-kvoteringen bør etter Norges Banks syn følge internasjonal praksis med et formalisert og offentlig kjent regelverk.

- Høringen er åpen. Vi inviterer til et konstruktivt samarbeid med bankene for å bedre virkemåten i det norske pengemarkedet, sier sentralbanksjefen.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 6. oktober 2010 17:30