Norges Bank

Brev

Kvotering av interbankrenter – NIBOR

Norges Banks brev av 6. oktober til Finansnæringens Fellesorganisasjon.

Pengemarkedet i Norge fungerer ikke tilfredsstillende. Rentepåslagene har generelt vært høyere i Norge enn i andre land, også i etterkant av finanskrisen. Med det nåværende systemet for styring av bankenes reserver har bankene små motiver til å omfordele reserver seg i mellom i interbankmarkedet. Aktiviteten i interbankmarkedet er lav, og det finnes intet effektivt overnattenmarked i kroner.

Norges Bank ønsker å bedre virkemåten i det norske pengemarkedet. Tiltak for å forbedre kvoteringen av NIBOR må ses i sammenheng med tiltak for å endre systemet for styring av bankenes reserver, se Norges Banks brev til Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) 6. oktober 2010, ”Endring i Forskrift om bankers adgang til lån og innskudd i Norges Bank mv” og tilhørende høringsnotat.

Kvoteringen av interbankrenter i Norge er lite formalisert, og rentedannelsen kan være vanskelig å forstå for utenforstående. Det finnes ingen god kvotering av interbankrenter direkte i norske kroner, verken for lån over natten eller for lengre løpetider.

En viktig referanserente i det norske pengemarkedet er NIBOR-renten (Norwegian Interbank Offered Rate). NIBOR-renten er avledet fra renten på tilsvarende lån i amerikanske dollar pluss den rentedifferansen mellom kroner og dollar som kommer til uttrykk i terminmarkedet for valuta.

Det er for tiden seks banker etablert i Norge som løpende foretar kvoteringer av NIBOR-renten, med løpetider fra tomorrow/next (T/N, lån fra i morgen til overmorgen) og opp til 12 måneder. Rentefastsettelsen - fiksingen - gjennomføres ved at Reuters klokken 12 hver dag beregner et gjennomsnitt etter at høyeste og laveste notering er strøket. NIBOR-renten er indikativ. Bankene er ikke forpliktet til å handle på rentene de kvoterer.

Bankene som deltar i fastsettelsen av NIBOR-renten, bestemmer selv reglene for hvilke banker som skal delta og hvordan renten skal beregnes. Det foreligger ikke offentlige tilgjengelige avtaler og regelverk. Etter det Norges Bank erfarer, må en bank i NIBOR-panelet være etablert i Norge, være aktiv prisstiller i norske renteprodukter alle norske bankdager i markedets åpningstid og ha F-lånsadgang i Norges Bank. Det er imidlertid lite tilgjengelig informasjon om kriteriene. Det kan derfor lett skapes et inntrykk av at bankene ikke har interesse av innsyn. Det er viktig at NIBOR-renten er representativ for den faktiske utviklingen i markedet, for å fremme særlig internasjonale aktører til å delta i markedet.  Det vil styrke omdømmet til norske banker og gjøre det lettere å gjennomføre swap-avtaler og andre handler. Norges Bank mener derfor at det er i norske bankers langsiktige egeninteresse å etablere et system for NIBOR-kvoteringen i tråd med vanlig praksis internasjonalt.

En overnattenrente i et likvid marked vil være det første punktet på en avkastningskurve for lån mellom banker direkte i norske kroner. Målet for Norges Banks likviditetspolitikk er at de helt kortsiktige pengemarkedsrentene skal ligge nær styringsrenten. Bankene i NIBOR-panelet kvoterer T/N-renter på Reuters, men med så store bid-ask spreader at de gir liten informasjon om hvor prisene for kortsiktige lån faktisk ligger. Ut fra disse kvoteringene alene er T/N-renten i praksis uobserverbar. Av denne grunn beregner Norges Bank selv en T/N-rente basert på utførte handler i valutaterminmarkedet. Det er ønskelig at det finnes en allment observerbar kortsiktig rente over natten i det norske pengemarkedet.

I andre land er rentefastsettelsen mer formalisert og åpen. CIBOR (Copenhagen Interbank Offered Rate) er en referanserente for usikrede lån i danske kroner mellom banker. CIBOR-bankene er organisert i regi av Finansrådet. Tilsvarende er Euribor (Euro Interbank Offered Rate) renten for usikrede lån i euro mellom banker.  European Banking Federation (EBF) og Financial Market Association (ACI) er ansvarlige for Euribor.  I London fastsettes LIBOR (London Interbank Offered Rate) etter et regelverk fastsatt av BBA (British Bankers' Association).

I disse landene beregnes det også en overnattenrente (T/N-rente i Danmark) basert på gjennomførte transaksjoner i interbankmarkedet. Et utvalg av banker rapporterer hver dag omsetningen og renten for sine overnatten interbankutlån. I både Danmark og euroområdet er det sentralbanken som beregner denne renten.

Felles for alle disse rentefastsettelsene er at de skjer etter et regelverk som er offentlig kjent. Videre er det etablert markedskomiteer som setter kriterier for deltakelse i rentepanelet, overvåker bankenes atferd i rentefastsettelsen og fungerer som klageorgan ved mistanke om uregelmessigheter.

Norges Bank vil på denne bakgrunn oppfordre Finansnæringens Fellesorganisasjon til å ta ansvar for å få etablert et offentlig tilgjengelig regelverk for NIBOR-fastsettelsen i samsvar med beste praksis internasjonalt. Regelverket bør utformes i regi av FNO i samarbeid med bankene og organisasjoner som ACI Norge og Norske Finansanalytikeres Forening. Norges Bank kan bistå i arbeidet.  Videre oppfordrer Norges Bank til at det tas initiativ for å få beregnet og offentliggjort en overnattenrente for norske kroner basert på faktisk omsetning i interbankmarkedet. Norges Bank tilbyr seg å forestå beregningen av denne renten etter et regelverk fastsatt av aktørene i samarbeid med FNO.

Det er ønskelig at et nytt regelverk for NIBOR-kvoteringen kan iverksettes før implementering av det nye systemet for styring av bankenes reserver trer i kraft. Det legges opp til at det nye systemet iverksettes fra og med andre halvår 2011.
                                             


Med hilsen

Svein Gjedrem

Kristine Falkgård

 

Kopi:  DnB NOR, Nordea Bank Norge, Fokus Bank, Handelsbanken Norge, SEB Norge, Swedbank Norge, Finanstilsynet

Publisert 6. oktober 2010 17:30