Norges Bank

Brev

Høring - Endring i ”Forskrift om bankers adgang til lån og innskudd i Norges Bank mv”

Norges Banks brev av 6. oktober til Finansnæringens Fellesorganisasjon.

De senere årene er det avdekket en del svakheter i vårt system for styring av bankenes reserver. For å rette på disse svakhetene tar Norges Bank sikte på å gjøre noen endringer i systemet.

Med det nye systemet vil bankene kun få forrentet en viss mengde innskudd i Norges Bank (en kvote) til styringsrenten. Innskudd utover kvoten får en lavere rente. Det vil gi bankene sterkere motiv til å omfordele reserver seg i mellom i interbankmarkedet og føre til et mer effektivt overnattenmarked i kroner. Endringene i systemet for styring av bankenes reserver må ses i lys av Norges Banks brev til FNO 6. oktober 2010, ”Kvotering av interbankrenter – NIBOR”, der nytt regelverk for NIBOR-kvoteringen tas opp.   

I det nye systemet for styring av bankenes reserver vil bankene bli delt i tre grupper. Hver gruppe får en kvote som fordeles likt på bankene i gruppen. Kvotene for hver gruppe settes i forhold til forvaltningskapitalen for bankene i gruppen. Bakgrunnen for endringene og det nye systemet er nærmere gjort rede for i det vedlagte høringsnotatet.

Høringsnotatet legges ut på Norges Banks internettsider. Høringen er åpen, og alle med synspunkter i saken kan komme med merknader. Høringsfrist er onsdag 17. november 2010.


Med hilsen


Svein Gjedrem

Kristine Falkgård


Kopi:  Finanstilsynet

Publisert 6. oktober 2010 17:30
Publisert 6. oktober 2010 17:30