Norges Bank

Pressemelding

Styringsrenten settes ned med 0,50 prosentenheter til 2,50 prosent

Norges Banks hovedstyre besluttet i dag å sette ned styringsrenten med 0,50 prosentenheter til 2,50 prosent.

 – Veksten i verdensøkonomien er ytterligere svekket siden desember. Lavkonjunkturen ute ser ut til å ramme bredt og bli dypere enn tidligere antatt, sier sentralbanksjef Svein Gjedrem. Nedgangen i rentene og de nye finanspolitiske tiltakene vil dempe utslagene av den internasjonale lavkonjunkturen på produksjonen og sysselsettingen i Norge.

Prisveksten har avtatt som ventet. Det er utsikter til at prisveksten fortsatt kan avta noe, men holde seg nær 2,5 prosent. Forventninger om lav og stabil inflasjon gjør det nå mulig å bruke pengepolitikken aktivt.

Det er fortsatt stor usikkerhet om utviklingen fremover. Nedgangen i norsk økonomi kan bli dypere og mer langvarig enn Norges Bank har lagt til grunn. Da kan inflasjonen bli for lav. Det tilsier i så fall at renten settes ytterligere ned. På den andre siden er styringsrenten allerede redusert mye. Det vil ta noe tid før virkningene av det nye, og lavere, nivået på renten kommer til syne. Det kan isolert sett tale for å se an utviklingen over noe tid før styringsrenten endres vesentlig.

– Utsiktene for norsk økonomi og risikobildet tilsier at det nå er riktig å sette styringsrenten ned med 0,50 prosentenheter til 2,50 prosent, sier Svein Gjedrem.

For mer informasjon viser vi til notatet ”Hovedstyrets begrunnelse for rentebeslutningen” som er vedlagt pressemeldingen.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 4. februar 2009 14:00