Norges Bank

Pressemelding

Hovedstyrets begrunnelse for rentebeslutningen

Møtet 24. september 2008

Den økonomiske utviklingen
Av ny informasjon siden forrige rentemøte 13. august legger vi vekt på følgende:

 • Krisen i finansmarkedene har forverret seg. I USA har staten overtatt driften av de to boliglånsselskapene Fannie Mae og Freddie Mac. Målet med den offentlige administrasjonen er å stabilisere driften og tilbakeføre den til normale forhold. Selskapene er långivere og garantister for lånebeløp tilsvarende om lag 40 prosent av alle boliglån i USA. Sentralbanken i USA har gitt forsikringsselskapet AIG en låneadgang på opptil 85 milliarder dollar over to år. Lånet gis med pant i alle selskapets eiendeler. Flere store finansinstitusjoner er blitt kjøpt opp, og den amerikanske investeringsbanken Lehman Brothers har begjært konkurs. Finansdepartementet i USA har foreslått å opprette et fond som skal overta verdipapirer knyttet til boliglån med stor risiko for mislighold. Finansdepartementet har bedt Kongressen om å bevilge 700 milliarder dollar til fondet. 
 • Tremåneders pengemarkedsrente i Norge har den siste uken variert mellom 6,5 og 7 prosent. Interbankmarkedet har til tider vært svært lite likvid. Det er spesielt stor mangel på dollarlikviditet, særlig i europeisk åpningstid. Det har gitt store svingninger og høye påslag i de korte rentene. Flere sentralbanker, også Norges Bank, har tilført dollar for å avhjelpe den unormale situasjonen i pengemarkedene.
 • Påslagene de norske finansinstitusjonene må betale for å låne penger i kredittmarkedet, har økt ytterligere. De norske bankenes vektede utlånsrente på nye boliglån med god sikkerhet har steget med knapt 0,3 prosentenheter til nær 7,4 prosent.
 • Inflasjonen er fortsatt høy i mange land, men inflasjonsforventningene i USA og Europa har avtatt noe fra de høye nivåene i sommer.
 • Veksten i verdensøkonomien er på vei ned. I fremvoksende økonomier er veksten fortsatt høy, men den avtar.
 • Markedsaktørene forventer nå at styringsrentene vil bli satt ned hos de fleste av våre handelspartnere. I USA har markedsaktørene priset inn ett rentekutt rundt årsskiftet og rentehevinger fra sommeren neste år. Styringsrenten er satt opp i Sverige.
 • Aksjekursene har falt ute og hjemme. Oslo Børs hovedindeks har falt med 9,6 prosent.
 • Oljeprisen falt markert fram til 16. september, men har senere økt igjen. Spotprisen på Brent Blend olje er 101 USD per fat. Gjennomsnittet av terminprisene for levering i 2009 er 107 USD per fat.
 • Economists prisindeks for råvarer har falt med 6 prosent målt i XDR (1). Målt på samme måte har matvareprisene falt med 4 prosent og prisen på fersk laks med 4 prosent, mens prisen på fryst laks har steget med 6 prosent. Prisen på industrimetaller har falt med 7 prosent målt i XDR, og prisen på aluminium har falt med 10 prosent. Fraktratene for tørrlast har falt med 33 prosent målt i XDR.
 • Kronen er svekket. Svingningene i valutamarkedet har økt markert. Den reduserte viljen blant markedsaktørene til å ta risiko har bidratt til salg av kroner, som anses å være en valuta med begrenset likviditet. Gjennomsnittet for den importveide kronekursen hittil i tredje kvartal er 1,9 prosent svakere enn i andre kvartal. Siden rentemøtet i august har kursen svekket seg med 2,4 prosent.
 • Tolvmånedersveksten i konsumprisindeksen (KPI) var 4,5 prosent i august. Korrigert for avgiftsendringer og uten midlertidige endringer i energipriser (KPIXE) steg konsumprisene med 3,4 prosent siste tolv måneder (2). Korrigert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) var konsumprisveksten 2,8 prosent. Prisveksten målt ved et trimmet gjennomsnitt av tolvmånedersveksten i delindeksene i KPI var 3,6 prosent i august, mens en vektet median viste en vekst på 3,1 prosent.
 • I august var den registrerte ledigheten justert for sesongmønster 1,6 prosent av arbeidsstyrken, det samme som måneden før. Ifølge Statistisk sentralbyrås arbeidskraftsundersøkelse (AKU) var arbeidsledigheten korrigert for sesongmønster 2,6 prosent av arbeidsstyrken i juni (tremånedersperioden mai – juli), opp fra 2,5 prosent måneden før. Arbeidsstyrken steg med 2 000 personer i samme periode, mens sysselsettingen har vært uendret siden april. I august i år hadde Utlendingsdirektoratet (UDI) registrert nesten 26 000 flere utlendinger med arbeidstillatelse enn på samme tid i fjor.
 • Foreløpige tall for kvartalsvis nasjonalregnskap viste at BNP for Fastlands-Norge steg med 0,8 prosent korrigert for sesongmønster fra andre halvår i fjor til første halvår i år. Regnet uten avgifter var økningen 1,0 prosent, mens veksten uten både kraftproduksjon og avgifter var 1,2 prosent. Veksten i arbeidskraftproduktiviteten har avtatt det siste året.
 • Industriproduksjonen korrigert for sesongmønster økte med 1,4 prosent i tidsrommet mai til juli fra de tre foregående månedene. I investeringstellingen for tredje kvartal ble investeringene i industrien for i år anslått til 33,5 milliarder kroner målt i løpende priser. Sammenliknet med tilsvarende anslag for i fjor antyder tellingen en vekst på 21,1 prosent for inneværende år. I 2009 anslås investeringene til 22,4 milliarder kroner. Det er 5,3 prosent lavere enn anslaget for 2008 gitt på samme tid i fjor. I følge ordrestatistikken for industrien falt verdien av nye ordrer med 7,3 prosent fra andre kvartal i fjor til samme kvartal i år. Ordrereservene ser nå ut til å flate ut etter å ha steget de siste årene.
 • I investeringstellingen for olje- og gassutvinning inkludert rørtransport blir de samlede investeringene for i år anslått til 128,2 milliarder kroner målt i løpende priser. Det gir en verdivekst på 17 prosent fra i fjor. Investeringene for 2009 blir nå anslått til 132,8 milliarder kroner, som er en økning på 11,5 prosent fra anslaget for 2008 gitt på samme tid i fjor.
 • Bedriftene i Norges Banks regionale nettverk melder om avtakende vekst og til dels fall i de fleste regionene og næringene. Kapasitetsutnyttingen er høy, men på vei ned. Tilgangen på arbeidskraft sies å være enklere, og sysselsettingen ventes å holde seg stabil. Prisveksten har økt markert, men ventes å avta fremover. Det observeres særlig svakere prisforventninger innen bygg og anlegg, varehandel og næringsrettet tjenesteyting.
 • Den samlede kreditten til foretakene utenom finansforetak steg med 16,7 prosent fra juni i fjor til juni i år, ned fra 18,4 prosent i mai. Veksten i foretakenes pengemengde var 4,9 prosent fra juli i fjor til juli i år.
 • Husholdningenes innenlandske bruttogjeld steg med 9,4 prosent i juli målt fra samme måned året før. Omregnet til årlig vekstrate steg husholdningenes innenlandske bruttogjeld med 7,4 prosent i tidsrommet mai til juli fra de tre foregående månedene.
 • Foreløpige tall fra husholdningenes inntektsregnskap viste at husholdningenes nominelle disponible inntekt utenom aksjeutbytte var 6,2 prosent høyere de fire siste kvartalene fram til andre kvartal i år sammenliknet med tilsvarende periode ett år tidligere, opp fra 5,6 prosent i første kvartal. Målt på samme måte steg husholdningenes sparerate utenom aksjeutbytte fra -2,4 prosent til -1,9 prosent. 
 • Husholdningenes varekonsum falt med 1,3 prosent fra juni til juli korrigert for sesongmønster, etter et fall på 0,8 prosent fra mai til juni. Varekonsumet i juli lå 1,4 prosent over nivået i juli i fjor. 
 • Byggearealstatistikken viste at det ble satt i gang 23,2 prosent færre kvadratmeter boligbygg i juli i år enn på samme tid i fjor og 22,8 prosent færre kvadratmeter andre bygg.
 • Ifølge Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk falt boligprisene korrigert for sesongmønster 1,1 prosent fra juli til august. Dette var femte måned på rad med fall. Prisene var 4,1 prosent lavere enn i august i fjor.

Avveiing
Inflasjonen har tiltatt markert siden i fjor høst. De siste månedene har tolvmånedersveksten i konsumprisene vært rundt 4½ prosent. Den underliggende prisstigningen ser nå ut til å være litt under 3½ prosent. Det er høyere enn forventet og godt over inflasjonsmålet på 2,5 prosent. Lønningene stiger mye, og veksten i produktiviteten ser ut til å avta raskere enn tidligere antatt. Samtidig har kronekursen svekket seg. Det er utsikter til at inflasjonen kan holde seg høy en tid fremover.

På den andre siden er utsiktene for veksten i industrilandene svekket. Krisen i finansmarkedene er blitt dypere. Aksjekursene har falt markert verden over. Risikoen for en langvarig nedgangskonjunktur i industrilandene har økt. Det har bidratt til at markedsaktørene har nedjustert sine forventninger om styringsrentene. Prisene på viktige råvarer har falt videre. Også i Norge er det klare tegn til at den økonomiske veksten avtar. Selv om det fortsatt er god vekst i industriproduksjonen, er kapasitetsutnyttingen her hjemme på vei ned. Husholdningenes etterspørsel har stagnert. Påslagene på rentene i pengemarkedet har gått betydelig opp, og det er blitt dyrere å låne for bedrifter og husholdninger. Norges Bank har tilført likviditet i både kroner og dollar for å dempe utslagene i det norske pengemarkedet og bidra til ordnede markedsforhold.

Analysen i Pengepolitisk rapport 2/08 tydet på at styringsrenten blir liggende på dagens nivå eller kanskje noe høyere det nærmeste året. Hovedstyrets strategi er at styringsrenten bør ligge i intervallet 5¼ - 6¼ prosent i perioden fram til neste rapport legges fram 29. oktober, med mindre norsk økonomi blir utsatt for uventet store forstyrrelser. Det er nå uvanlig stor usikkerhet knyttet til uroen i finansmarkedene. Bevegelsene i pengemarkedsrentene, aksjekursene, kronekursen og olje- og råvareprisene er store fra dag til dag. Det er vanskelig å anslå varigheten av utslagene og virkningene for inflasjonen og aktiviteten i norsk økonomi.
En samlet vurdering tilsier at det er riktig å holde renten uendret ved dette møtet.

Vedtak
Styringsrenten holdes uendret på 5,75 prosent.

Fotnoter

1) Spesielle trekkrettigheter IMF. For tiden består XDR av 40 % USD, 39 % EUR, 11 % GBP og 10 % JPY. Per 23. september var 1 XDR = 8,80 NOK.

2) Tallet for KPIXE i august er basert på informasjon om terminprisene på olje og elektrisitet de siste ti handledagene i august. Oppdaterte beregninger av KPIXE vil heretter bli lagt ut på Norges Banks internettsider klokken 14.00 samme dag som Statistisk sentralbyrå publiserer konsumprisindeksen (KPI). Beregningene av KPIXE vil være basert på informasjon om terminprisene i den måneden det aktuelle KPI-tallet er innhentet.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 24. september 2008 14:00