Norges Bank

Pressemelding

Hovedstyrets begrunnelse for rentebeslutningen

Møtet 13. august 2008

Den økonomiske utviklingen
Av ny informasjon siden forrige rentemøte 25. juni legger vi vekt på følgende:

 • Inflasjonen har tiltatt videre i mange land. Samtidig har inflasjonsforventningene avtatt noe fra de høye nivåene i juli.
 • Den økonomiske veksten i USA har tatt seg noe opp, men utsiktene fremover er fortsatt svake. Samtidig har veksten avtatt markert i euroområdet, Storbritannia og Sverige. Kina, India og andre fremvoksende økonomier har fortsatt høy, men avtakende vekst.
 • Aksjekursene har falt hjemme og ute. Oslo Børs hovedindeks er nå om lag 13 prosent lavere enn i slutten av juni.
 • Styringsrentene er satt opp i Sverige og euroområdet. Markedsaktørene venter nå lavere styringsrenter hos handelspartnerne enn de gjorde i juni. Det er særlig forventningene til rentene på ett til to års sikt som har falt. Likevel forventer markedsaktørene at styringsrenten i Sverige settes opp i september og at styringsrenten i USA skal noe opp rundt årsskiftet. Markedsaktørene forventer reduksjoner i styringsrenten i euroområdet og Storbritannia i første halvår av 2009.
 • Påslagene på norske og europeiske tremåneders pengemarkedsrenter har falt noe. I det amerikanske pengemarkedet har påslagene økt, og sentralbanken har iverksatt ytterligere tiltak for å styrke likviditeten i pengemarkedet. Påslagene på de lengste pengemarkedsrentene tiltar.
 • Sentralbanken og regjeringen i USA har kommet med omfattende tiltak overfor boliglånsselskapene Fannie Mae og Freddie Mac. Selskapene er långivere og garantister for lånebeløp tilsvarende om lag 40 prosent av alle boliglån i USA.
 •  Oljeprisen falt noe i sommer, men er fortsatt høy. Spotprisen på Brent Blend olje er 110 USD per fat. Terminprisen for levering i 2009 er 116 USD per fat.
 • Economists prisindeks for råvarer har falt med 9,6 prosent målt i XDR (1), men fra et høyt nivå. Målt på samme måte har matvareprisene falt med 12,4 prosent, prisen på industrimetaller falt med 5,3 prosent og prisen på aluminium falt med 8,6 prosent. Fraktratene for tørrlast har falt med 24 prosent målt i XDR.
 • Den importveide kursen på norske kroner har svekket seg. Gjennomsnittet hittil i tredje kvartal er 2,1 prosent svakere enn lagt til grunn i Pengepolitisk rapport 2/08.
 • Spotprisen for elektrisitet var 39 øre per KWh i uke 32. Det er en oppgang på 43,5 prosent siden uken før forrige rentemøte (uke 25). Terminprisene for elektrisitet for resten av innværende år og 2009 har falt noe siden siste rentemøte.
 • Tolvmånedersveksten i konsumprisindeksen (KPI) var 4,3 prosent i juli. Korrigert for avgiftsendringer og uten midlertidige endringer i energipriser (KPIXE) steg konsumprisene med 3,4 prosent siste 12 måneder. Korrigert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) var konsumprisveksten 2,9 prosent. Prisveksten målt ved et trimmet gjennomsnitt av tolvmånedersveksten i delindeksene i KPI var 3,8 prosent i juli, mens en vektet median viste en vekst på 3,6 prosent.
 • Målt i norske kroner steg prisene på tradisjonelle eksportvarer 0,5 prosent fra andre kvartal 2007 til andre kvartal 2008 ifølge utenrikshandelsstatistikken. Importprisene for varer utenom skip og oljeplattformer steg 0,2 prosent i samme periode.
 • Justert for sesongmønster falt eksportvolumet av tradisjonelle varer 0,1 prosent fra første til andre kvartal 2008. Importvolumet for varer utenom skip og oljeplattformer falt med 2,1 prosent i samme periode.
 • I juli var den registrerte ledigheten justert for sesongmønster 1,5 prosent av arbeidsstyrken, det samme som måneden før. Ifølge Statistisk sentralbyrås arbeidskraftsundersøkelse (AKU) var arbeidsledigheten korrigert for sesongmønster 2,5 prosent av arbeidsstyrken i mai (tremånedersperioden april – juni), opp fra 2,4 prosent måneden før. Sysselsettingen økte med 1 000 personer, og arbeidsstyrken steg med 2 000 personer fra april til mai. Fram til juli i år har antallet utlendinger med arbeidstillatelse fra UDI steget med 23 600 personer, mot 24 900 personer på samme tid i fjor.
 • Industriproduksjonen korrigert for sesongmønster økte med 3,7 prosent i tidsrommet april til juni fra de tre foregående månedene. Statistisk sentralbyrås konjunkturbarometer for andre kvartal 2008 bekrefter fortsatt vekst i produksjonsvolum, ordrebeholdning og sysselsetting i industrien, mens kapasitetsutnyttingen avtar. Den samlede forventningsindikatoren viste et fall fra første til andre kvartal i år.
 • Norsk PMI (Purchasing Manager Index) har falt siden mai, men steg noe fra juni til juli som følge av høyere produksjon og ordretilgang.
 • Ikke-finansielle foretaks innenlandske bruttogjeld steg med 20,9 prosent fra juni i fjor til juni i år. Veksten i foretakenes pengemengde var 5,2 prosent i samme periode. Norges Banks utlånsundersøkelse viser at bankene fortsatte å stramme inn kredittpraksis overfor ikke-finansielle foretak i andre kvartal 2008. Innstrammingen var særlig markert for næringseiendom. Bankene forventer en videre innstramming i kredittpraksis overfor foretak og husholdninger i tredje kvartal. Låneetterspørselen fra både foretak og husholdninger ventes å avta i samme periode.
 • Husholdningenes innenlandske bruttogjeld steg med 9,8 prosent i juni målt fra samme måned året før. Omregnet til årlig vekstrate steg husholdningenes innenlandske bruttogjeld med 8,1 prosent i tidsrommet april til juni fra de tre foregående månedene.
 • Foreløpige tall fra finansregnskapet for husholdninger og ideelle organisasjoner viste at husholdningenes nettofinansinvesteringer var 19,4 milliarder kroner i første kvartal 2008. Summert over de fire siste kvartalene var nettofinansinvesteringene på -67,5 milliarder kroner, mot -83,2 milliarder kroner i 2007.
 • Husholdningenes varekonsum steg med 0,2 prosent fra april til mai korrigert for normale sesongvariasjoner, etter en nedgang på 0,3 prosent fra mars til april. Varekonsumet har holdt seg om lag uendret siden i fjor høst.
 • Byggearealstatistikken viste at det ble satt i gang 21,6 prosent færre kvadratmeter boligbygg i mai i år enn på samme tid i fjor. Det ble satt i gang 12,2 prosent færre kvadratmeter andre bygg enn boliger, med 6,7 prosent færre kvadratmeter næringsbygg.
 • Ifølge Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk falt boligprisene justert for sesongfaktorer 0,7 prosent fra juni til juli. Dette var fjerde måned på rad med fall. Prisene var 3,3 prosent lavere enn i juli i fjor. Ifølge Statistisk sentralbyrås boligprisindeks steg boligprisene med 0,6 prosent fra andre kvartal 2007 til andre kvartal 2008.

Avveiing
Inflasjonen tiltar. Den underliggende prisveksten var høyere enn ventet i juli og ser nå ut til å være nær 3½ prosent. Det er særlig prisveksten på innenlandsk produserte varer og tjenester som stiger. Inflasjonen vil trolig holde seg høy det nærmeste året. Prisene på olje og andre viktige råvarer har falt i det siste, men er fortsatt høye. Det er høy kapasitetsutnytting i norsk økonomi. Offentlige utgifter vokser mye, industriproduksjonen har økt og arbeidsmarkedet er stramt. Samtidig er kronen noe svakere enn ventet.

På den andre siden avtar veksten i verdensøkonomien markert. Nye tall som er kommet i løpet av sommeren, tyder særlig på en rask avmatting i Europa. Den økonomiske veksten i USA var litt høyere enn ventet i første halvår, men det er tegn til lavere vekst fremover. Samtidig er forventningene til inflasjonen fremover noe lavere. Sammen med utsikter til lavere vekst har det bidratt til at markedsaktørene har nedjustert sine forventninger til styringsrentene.

Også her hjemme er det som ventet tegn til at veksten dempes. Husholdningenes varekonsum har vært nokså stabilt siden i fjor høst. Det settes i gang færre bygg, og bolig- og eiendomsprisene faller. Aksjekursene har falt både ute og hjemme.

Analysen i Pengepolitisk rapport 2/08 tydet på at styringsrenten blir liggende på dagens nivå eller kanskje noe høyere det nærmeste året. Hovedstyrets strategi er at styringsrenten bør ligge i intervallet 5¼ - 6¼ prosent i perioden fram til neste rapport legges fram 29. oktober, med mindre norsk økonomi blir utsatt for uventet store forstyrrelser. Ny informasjon siden forrige rentemøte gir ikke grunnlag for å avvike fra denne strategien.

Vedtak
Styringsrenten holdes uendret på 5,75 prosent.

Fotnoter 
1) Spesielle trekkrettigheter IMF. For tiden består XDR av 40 % USD, 39 % EUR, 11 % GBP og 10 % JPY. Pr. 12. august var 1 XDR = 8,5 NOK.

 

 

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 13. august 2008 14:00