Norges Bank

Pressemelding

Innstramming i kredittpraksis - Norges Banks utlånsundersøkelse 4. kvartal 2007

For første gang presenterer Norges Bank resultater fra en undersøkelse av bankenes kredittpraksis. Bankene rapporterte at det var en viss innstramming i kredittpraksis overfor ikke-finansielle foretak og en marginal innstramming i kredittpraksis overfor husholdninger i fjerde kvartal 2007. Det forventes en ytterligere innstramming i kredittpraksis overfor ikke-finansielle foretak i første kvartal 2008, særlig på næringseiendom. Undersøkelsen tyder på at innstrammingen i kredittpraksis overfor husholdninger er nokså liten i første kvartal 2008. Undersøkelsen skal gjennomføres hvert kvartal.

Endrede makroøkonomiske utsikter og bankens risikovillighet bidro til innstrammingen i kredittpraksis overfor husholdninger i fjerde kvartal 2007. Bankene økte sine utlånsmarginer på lån til husholdninger og reduserte maksimal gjeld i forhold til boligens verdi.

Faktorene som bidro mest til innstrammingen i kredittpraksis overfor ikke-finansielle foretak i fjerde kvartal 2007, var fundingsituasjonen, næringsspesifikke utsikter, makroøkonomiske utsikter og bankens risikovillighet. Bankene gjennomførte innstrammingen primært ved å øke kravet til egenkapital og utlånsmarginen.

Formål med undersøkelsen
 - Hovedformålet med undersøkelsen er å gi kvalitativ informasjon om etterspørselen etter, tilbudet av og betingelsene på nye lån. Denne informasjonen er i dag ikke dekket av andre typer statistikk, sier direktør Birger Vikøren. Undersøkelsen kan gi indikasjoner på om endringer i kredittvekst skyldes endringer i etterspørselen eller tilbudet av kreditt. Videre kan den belyse endringer i bankenes oppfatning av risiko og i deres lånebetingelser. I tillegg til informasjon om risikoprising kan den også kaste lys over lånebetingelsene som ikke er knyttet til renten, som avdragsfrihet, løpetid, belåningsgrad, gebyrer osv.

Omfang av utlånsundersøkelsen
Utlånsundersøkelsen dekker to hovedområder – utlån til husholdninger og utlån til ikke-finansielle foretak. Bankene blir bedt om å vurdere utviklingen det siste kvartalet og hvilken utvikling de forventer i neste kvartal.

Undersøkelsen er basert på informasjon fra de åtte største finansinstitusjonene rangert etter den årlige endringen i lån til husholdninger og til ikke-finansielle foretak. Undersøkelsen dekker om lag 60 prosent av utlån til husholdninger fra alle finansinstitusjoner. For ikke-finansielle foretak er dekningen om lag 80 prosent av utlån til foretak.

Norges Banks utlånsundersøkelse 4. kvartal 2007 (pdf, 119 kB)

Data fra Norges Banks utlånsundersøkelse (xls, 28 kB)

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 27. mars 2008 10:00