Norges Bank

Pressemelding

Norges Bank øker renten med 0,25 prosentenheter til 4,25 prosent

Norges Banks hovedstyre har i dag besluttet å sette opp styringsrenten (foliorenten) med 0,25 prosentenheter til 4,25 prosent med virkning fra 31. mai 2007.

Høykonjunkturen og den sterke veksten i norsk økonomi fortsetter. Konsumprisveksten har variert noe de siste månedene, men samlet har prisveksten vært om lag som ventet. Den underliggende prisveksten anslås til mellom 1 og 1½ prosent. Kostnadsveksten tiltar som ventet. Utviklingen i samlet innenlandsk etterspørsel er sterk. Særlig vokser husholdningenes forbruk mye. Sysselsettingen har økt noe mer enn ventet, mens arbeidsledigheten er om lag som anslått.

Strategien i Pengepolitisk rapport 1/07 er at styringsrenten bør ligge i intervallet 4 - 5 prosent i perioden fram til neste rapport legges fram 27. juni, betinget av at den økonomiske utviklingen blir om lag som anslått. Renten vil økes gradvis, slik at vi kan vurdere virkningene av renteendringer og annen ny informasjon om den økonomiske utviklingen.

Utsiktene fremover og risikofaktorer
I Pengepolitisk rapport 1/07 ble det anslått at prisveksten målt ved KPI ville falle markert i vår og holde seg lav fram mot høsten. Den lave konsumprisveksten er hovedsakelig et resultat av at elektrisitetsprisene har avtatt fra høye nivåer i 2006. Når virkningen av de lavere strømprisene avtar og kostnadsveksten tiltar, vil prisveksten ta seg opp og trolig være nær inflasjonsmålet på 2½ prosent fra neste år. Korrigert for avgiftsendringer og uten energivarer anslås prisveksten å stige gradvis til rundt 2 prosent ved inngangen til 2008.

Sterkere vridninger i importmønsteret, svakere vekst ute, sterkere konkurranse innenlands, vedvarende høyere produktivitetsvekst eller en sterkere kronekurs kan bidra til at inflasjonen blir lavere enn anslått. På den andre siden har kapasitetsutnyttingen, produksjonen og sysselsettingen tiltatt markert det siste året, og det kan derfor ikke utelukkes at pris- og kostnadsveksten vil tilta raskere enn lagt til grunn.

Siden rapporten ble lagt fram, viser ny informasjon sterkere økonomisk vekst i Europa og Kina, og til tross for litt svakere vekst i USA synes risikoen for en internasjonal nedgang å være redusert. I Norge har veksten i etterspørselen og sysselsettingen vært noe sterkere enn ventet, men samtidig har også arbeidstilbudet økt mer. Så lenge kronen ikke blir vesentlig sterkere enn antatt i rapporten, tyder prisutviklingen hjemme og ute på at risikoen for et nytt og vedvarende fall i konsumprisene på importerte varer er blitt mindre. Samtidig er resultatene fra årets lønnsoppgjør forenlige med anslagene i mars.

Den økonomiske utviklingen
Av ny informasjon siden forrige rentemøte 25. april legger hovedstyret vekt på følgende:

 • Den globale veksten er høy. Den økonomiske veksten i Euroområdet og Kina synes å være sterkere enn tidligere ventet, mens veksten i USA har vært noe svakere enn antatt. Det er fortsatt usikkerhet om tilstanden i det amerikanske boligmarkedet.
 • Situasjonen i de finansielle markedene har holdt seg stabil. Aksjekursene har steget både internasjonalt og i Norge.
 • Oljeprisen har steget, og spotprisen på Brent Blend olje er nå 71 dollar per fat. Terminprisen med forfall ved utgangen av 2008 er 72 dollar per fat, som er om lag uendret siden forrige rentemøte.
 • Sentralbankene i Storbritannia og New Zealand har økt sine styringsrenter.
 • Det ventes økte styringsrenter i flere andre land gjennom året. Både kortsiktige og langsiktige renteforventninger har økt noe hos våre handelspartnere. De forventede norske rentene har steget noe mindre.
 • Den importveide kursen på norske kroner har svekket seg med 0,3 prosent.
 • Tolvmånedersveksten i konsumprisindeksen (KPI) var i april 0,3 prosent, ned fra 1,1 prosent i mars. Korrigert for avgiftsendringer og uten energivarer steg konsumprisene (KPI-JAE) 1,4 prosent siste tolv måneder. Tolvmånedersveksten i et trimmet gjennomsnitt av veksten i delindeksene i KPI var 1,2 prosent, mens en vektet median viste en vekst på 1,3 prosent.
 • Revidert nasjonalbudsjett 2007 legger opp til en nominell underliggende utgiftsvekst i statsbudsjettet på 7,8 prosent fra 2006 til 2007 etter en økning på 4,4 prosent året før. Det oljekorrigerte budsjettunderskuddet anslås til 2,5 prosent målt som andel av BNP for Fastlands-Norge. Det strukturelle underskuddet anslås å øke med 11,7 milliarder til 67,8 milliarder kroner, som utgjør 3,8 prosent av kapitalen i Statens pensjonsfond – Utland. Den nominelle inntektsveksten for kommunesektoren er beregnet til 9,5 prosent for 2006 og anslås å bli om lag 4 prosent i 2007.
 • Foreløpige tall for kvartalsvis nasjonalregnskap viser at BNP Fastlands-Norge steg med 1,4 prosent (sesongjustert) fra fjerde kvartal 2006 til første kvartal 2007. Holdes kraftproduksjon utenfor var veksten 1,3 prosent i samme periode. Tallene indikerer fortsatt høy vekst i konsum, boliginvesteringer og eksport. Korrigert for sesongvariasjoner var foretaksinvesteringene omtrent uendret i denne perioden.
 • I lønnsoppgjøret for staten gis et generelt tillegg på 1,5 prosent. Overhenget til 2007 var 2,9 prosent. I lønnsavtalen for kommunene gis et generelt tillegg på 1,4 prosent i tillegg til 1,4 prosent som ble avtalt i fjorårets oppgjør. Overhenget til 2007 var 1,7 prosent. I tillegg til overheng og de generelle tilleggene kommer lønnsglidning gjennom året.
 • I april var den registrerte ledigheten justert for sesongvariasjon 2,0 prosent av arbeidsstyrken, uendret fra mars. Slik den blir målt i Statistisk sentralbyrås arbeidskraftsundersøkelse (AKU), var den sesongjusterte ledigheten 2,7 prosent av arbeidsstyrken i mars (tremånedersperioden februar – april), uendret fra februar. Sysselsettingen økte med 13 000 personer fra desember (november – januar) til mars (februar – april).
 • Ifølge ordrestatistikken for bygge- og anleggsvirksomhet økte verdien av nye ordrer med 15 prosent fra første kvartal 2006 til første kvartal 2007. Verdien av den samlede ordrereserven økte med 19 prosent i samme periode. Verdien av ordretilgangen i industrien var 31 prosent høyere i første kvartal 2007 enn på samme tid i fjor. Tilsvarende sammenligning for ordrereservene gir en økning på 47,5 prosent.
 • Industriproduksjonsindeksen økte med 4,7 prosent fra første kvartal i fjor til første kvartal i år. Statistisk sentralbyrås konjunkturbarometer for første kvartal 2007 viser fortsatt økning i produksjonsvolum, ordrebeholdning, sysselsetting og kapasitetsutnyttingsgrad i industrien. Foretakenes gjelds- og pengemengdevekst øker fortsatt.
 • Prisene på tradisjonelle eksportvarer steg med 6,4 prosent fra første kvartal i fjor til første kvartal i år. Importprisene for tradisjonelle varer steg med 6,9 prosent i samme periode.
 • Husholdningenes inntektsregnskap for første kvartal viser at deres disponible realinntekt økte med vel 5 prosent fra første kvartal 2006 til første kvartal 2007. I samme periode økte husholdningenes nominelle lønnsinntekter med vel 9 prosent. TNS Gallups trendindikator, som måler husholdningenes vurderinger av og forventninger til egen og landets økonomi, er nå på det høyeste nivået siden første kvartal 2005. Omsetningsvolumet i detaljhandelen utenom kjøretøyer og bensin steg sesongjustert med 1,3 prosent fra februar til mars, etter en vekst på 0,2 prosent måneden før. I 2006 var husholdningenes netto finansinvesteringer -60,9 milliarder kroner. Som følge av store kursgevinster i verdipapir- og valutamarkedene økte likevel husholdningenes netto finansielle fordringer med 31,2 milliarder kroner. Husholdningenes innenlandske gjeld (K2) steg med 11,9 prosent fra mars i fjor til mars i år.
 • Eiendomsmeglerbransjens statistikk viser at boligprisene i april var 16,3 prosent høyere enn i april 2006, mot en tolvmånedersvekst på 17,4 prosent i mars. Ifølge byggearealstatistikken ble det i første kvartal igangsatt 2,4 prosent færre boliger enn i samme periode i fjor. Målt i bruksareal var det en økning på 4,5 prosent. Tolvmånedersveksten i byggekostnadsindeksen for boliger i alt var 7,6 prosent i april, opp fra 6,3 prosent i mars.

Figurer og bakgrunnsmateriale


 

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 30. mai 2007 14:00