Norges Bank

Pressemelding

Sterkt aksjemarked preget resultatene i 2006

Sterk kursøkning i de internasjonale aksjemarkene i 2006 løftet avkastningen på porteføljene under Norges Banks forvaltning. Fjoråret var det fjerde året på rad med tosifret prosentvis oppgang i aksjekursene, og avkastningen på aksjeporteføljene var rundt 17 prosent. Økning i de internasjonale rentene dempet avkastningen på porteføljene av obligasjoner til i underkant av to prosent.

Avkastningen på Statens pensjonsfond - Utland ble 7,9 prosent målt i internasjonal valuta. I fjor var det 10 år siden Finansdepartementet foretok det første innskuddet på kontoen til det som da het Statens petroleumsfond. Fra nær 2 milliarder kroner er fondet økt til 1784 milliarder ved utgangen av 2006.  Fondets gjennomsnittlige årlige realavkastning etter forvaltningskostnader er nær 4,6 prosent.

Avkastningen på pensjonsfondet var 0,15 prosentpoeng over referanseporteføljen fastsatt av Finansdepartementet. Dette er det niende året på rad siden aksjer ble inkludert i porteføljen i 1998, at Norges Bank har skapt merverdi i forvaltningen. Den gjennomsnittlige årlige meravkastningen har vært 0,48 prosent. Dette tilsvarer nær 29 milliarder kroner samlet over disse årene.

For Norges Banks valutareserver, som investeres med en langsiktig tidshorisont og inneholder både aksjer og obligasjoner, var avkastningen 7,3 prosent i 2006. Avkastningen av Statens petroleumsforsikringsfond var 2,2 prosent. Dette fondet er kun plassert i rentebærende papirer.

I porteføljene Norges Bank forvalter, var samlet kapital 2047 milliarder kroner ved utgangen av 2006. Av dette sto de langsiktige valutareservene for 225 milliarder og Petroleumsforsikringsfondet for 15 milliarder.

Norges Bank har gjennom 2006 trappet opp sin ivaretakelse av rettighetene som eier. Det er stemt på mer enn 26000 saker i nær 3000 selskaper, og aktiviteten er utvidet til blant annet å arbeide i nettverk med andre investorer, direkte kontakt med selskaper og markering av standpunkter og holdninger i ulike fora. I 2006 er det lagt strategier for hvordan eierskapsutøvelsen over de neste årene skal prioriteres og drives. Fire satsingsområder gjelder grunnleggende eierrettigheter. Det vil også bli satset på to områder for fremtidig sosial og miljømessig bærekraft: Barns rettigheter innenfor verdikjeden til multinasjonale selskaper og selskapers agering overfor nasjonale og overnasjonale myndigheter i spørsmål relatert til langsiktige miljøutfordringer.

Hovedstyret i Norges Bank utnevnte i 2006 et rådgivende utvalg med fremtredende internasjonale eksperter som skal styrke styrets oppfølging av kapitalforvaltningen. De fire medlemmene i utvalget er Alan Hodson, tidligere Global Head of Equities i UBS Investment Bank, Jean Frijns, tidligere adm. dir. i ABP Investments, Kenneth G. Lay, visepresident og finansdirektør i  Verdensbanken og Tony Watson, tidligere adm. dir. i Hermes Asset Management.

Årsrapporten er lagt ut på Norges Banks internettsider.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 27. februar 2007 10:00