Norges Bank

Pressemelding

Styringsrenten heves til 5,25 prosent

Norges Banks hovedstyre besluttet i dag å sette opp styringsrenten med 0,25 prosentenheter til 5,25 prosent med virkning fra 13. desember 2007.
– Inflasjonen er lav, men på vei opp, og derfor øker vi renten. Veksten i norsk økonomi har vært sterkere enn ventet. Etterspørselen etter arbeidskraft stiger raskt, og husholdningenes konsum har økt mer enn ventet, sier sentralbanksjef Svein Gjedrem.

Siden begynnelsen av november har uroen i penge- og kredittmarkedene tiltatt, og utsiktene for verdensøkonomien er blitt mer usikre. Boligprisene i Norge har falt i høst. De kortsiktige rentene i pengemarkedene er vesentlig høyere enn forventningene til styringsrentene skulle tilsi. Disse forholdene taler for å holde styringsrenten uendret.

På den andre siden har hovedstyret lagt vekt på at veksten i norsk økonomi har vært sterkere enn ventet. Etterspørselen etter arbeidskraft stiger raskt. Husholdningenes konsum har økt mer enn ventet. Norges Banks regionale nettverk bekrefter bildet av fortsatt god vekst i økonomien. I tillegg har den norske kronen svekket seg noe mot de fleste valutaer. 

Den samlede konsumprisveksten har tatt seg markert opp som følge av sterk økning i strømprisene og ventes å tilta videre. I siste Pengepolitisk rapport anslo vi at den underliggende konsumprisveksten vil tilta gradvis og komme opp i rundt 2 prosent i andre halvår neste år. 

 – Vi har som et alternativ vurdert å holde renten uendret, men samlet mener vi det er riktig å øke renten nå. Høyere rente bidrar til at kapasitetsutnyttingen i økonomien etter hvert kan avta, slik at inflasjonen ikke blir for høy, sier sentralbanksjef Svein Gjedrem.

For mer informasjon viser vi til notatet ”Hovedstyrets begrunnelse for rentebeslutningen”, som er vedlagt pressemeldingen. 

Figurer og bakgrunnsmateriale

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 12. desember 2007 14:00