Norges Bank

Pressemelding

Noe svakere utsikter for finansiell stabilitet

- Utsiktene for den finansielle stabiliteten i Norge er fortsatt tilfredsstillende, men noe svakere enn for et halvt år siden, sa sentralbanksjef Svein Gjedrem da Norges Bank torsdag 28. november la fram rapporten Finansiell stabilitet 2/2002.

Rapporten viser at samlet gjeldsvekst i Norge fortsatt er høy. Særlig husholdningene låner mye. Foretakenes gjeldsvekst er mer moderat, men gjeldsbelastningen er høy. Bankenes inntjening er svekket, men soliditeten er fortsatt god. Samlet vurderes utsiktene for finansiell stabilitet som tilfredsstillende, men svakere enn for et halvt år siden.

Foretakenes samlede gjeldsbelastning er høy etter sterk opplåning i mange år. De siste årene har svekket lønnsomhet redusert evnen til å betjene gjeld. Dersom den lavere lønnsomheten varer ved, kan flere foretak få betalingsproblemer i tiden fremover. Foretak i konkurranseutsatt sektor er mest eksponert. Foretak i skjermet sektor vil ikke bli påvirket i samme grad. Kredittrisikoen ved lån til foretakene må nå karakteriseres som relativt høy for lån til konkurranseutsatte foretak, men fortsatt moderat for foretak i skjermede næringer.

Husholdningene har de siste 2 ½ årene hatt en kraftig gjeldsvekst. Bankene har i dag en vesentlig høyere andel av sine utlån knyttet til husholdninger med høy rentebelastning enn tidligere. Store deler av disse utlånene er igjen gitt til husholdninger med lave og midlere inntekter. Dette er nytt i forhold til tiden før bankkrisen. Andelen av slike risikoutsatte lån til husholdninger med lave og midlere inntekter var da vesentlig lavere. Samlet vurderes kredittrisikoen ved lån til husholdningene som moderat.

Bankenes resultater var betydelig svakere i de tre første kvartalene i år enn i samme periode i fjor. Til tross for svakere resultater, økte kapitaldekningen i bankene, som fortsatt er godt rustet til å møte en eventuell svakere økonomisk utvikling.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 28. november 2002 10:00