Norges Bank

Pressemelding

Godt resultat for Statens petroleumsfond i 1998

Avkastningen på Statens petroleumsfond i 1998 var 9,3 prosent målt i internasjonal valuta. -Sett på bakgrunn av den store turbulens som preget de internasjonale kapitalmarkedene i 1998, må dette karakteriseres som et godt resultat, sier sentralbanksjef Svein Gjedrem.

 -Utviklingen gjennom 1998 var en påminnelse om at det kan være store variasjoner i avkastningen på Petroleumfondets plasseringer i de internasjonale aksje- og obligasjonsmarkedene. Det er derfor viktig at resultatene hele tiden tolkes i forhold til at strategien for forvaltningen er basert på en lang tidshorisont, sier Gjedrem.

De internasjonale aksjemarkedene tok seg kraftig opp i fjerde kvartal etter en sterk nedgang i tredje kvartal. For året under ett var avkastningen på aksjeporteføljen 12,9 prosent målt i internasjonal valuta. For obligasjonsporteføljen var bildet omvendt med en høy avkastning i tredje kvartal og en svak utvikling i fjerde kvartal.

Målt mot norske kroner var den samlede avkastningen 19,8 prosent i 1998. Svekkelsen av kronekursen har løftet avkastningen i kroner. Men siden formålet for forvaltningen er knyttet til å øke den internasjonale kjøpekraften av Petroleumsfondet, har endringer i kronekursen liten relevans.

Norges Bank oppnådde i 1998 en avkastning som lå 0,20 prosentpoeng over avkastningen på referanseporteføljen fastsatt av Finansdepartementet.

Ved utgangen av året var verdien av Petroleumsfondets plasseringer i utlandet 171,8 milliarder kroner. Gjennom året ble det tilført 32,8 milliarder kroner fra Finansdepartementet. Den siste overføringen skjedde den 30. november og var på 11 milliarder kroner. Av avkastningen på 25,6 milliarder kroner er 12,5 milliarder økt verdi målt i internasjonal valuta, mens 13,1 milliarder kan tilskrives svekkelsen av kronekursen og representerer derfor ingen økning i fondets internasjonale kjøpekraft.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 15. mars 1999 00:00