Norges Bank

Pressemelding

Aktiviteten i det norske valutamarkedet

Månedsomsetningen i det norske valutamarkedet ble i april 1998 målt til 169,1 mrd. USD, hvorav handel i terminer inkludert swapper utgjorde 65,8 prosent. USD er den klart mest handlede valutaen og var involvert i 41,5 prosent av all omsetning. DEM har hatt en tilbakegang i valutahandelen på om lag 2,9 prosentpoeng til 17,2 prosent av all omsetning siden 1995. Totalomsetningen av rentederivater har økt med om lag 12 prosent siden 1995. Fremdeles er det FRAer som utgjør den største andelen av totalomsetningen for rentederivater med 94,3 prosent. Av omsetningen i FRAer var det 86,5 prosent som ble foretatt i NOK.

Norges Bank gjennomførte i april og juni 1998 en omfattende undersøkelse av aktiviteten i det norske valutamarkedet. Det var i alt 19 banker som deltok i undersøkelsen, og det antas at mer enn 95 prosent av aktiviteten i det norske valutamarkedet er dekket. Samtidig med at Norges Bank foretok sin undersøkelse, ble tilsvarende undersøkelse gjennomført i 43 andre land. Undersøkelsen er utformet og ledet av Bank for International Settlements (BIS).

Undersøkelsen omfattet den løpende omsetningen i valutamarkedet inkludert rentederivater i april måned, og utestående beholdning av kontrakter per 30. juni 1998. Videre er aktiviteten oppdelt i valutasort, transaksjonstype, kundetype og løpetid. Det ble gjennomført lignende undersøkelser om omsetningen og beholdninger i valutamarkedet i 1989, 1992 og 1995. På grunn av endrede rapporteringsskjemaer og oppdeling i valutasorter og transaksjonstyper er statistikk fra 1989 ikke lenger aktuell. Figurer vil derfor sammenligne '92- og '95-undersøkelsene og årets undersøkelse. Av hensyn til internasjonal sammenligning er alle transaksjoner omregnet til USD.

Omsetning i valutakontrakter

Omsetningen i april måned vurderes, etter signaler fra rapportørene, å være lavere enn normalt. Dette mener vi kan relateres til påskehøytiden. Det antas at dette har mindre betydning for veksten fra 1995 ettersom påsken også i 1995 var i april. Samlet omsetning i det norske valutamarkedet i april 1998 var 169,1 mrd. USD, eller knapt 8,9 mrd. USD per virkedag. Den gjennomsnittlige dagsomsetningen i april 1992 og 1995 var henholdsvis om lag 5,2 mrd. USD og 7,6 mrd. USD. Gjennomsnittlig dagsomsetning i valutakontrakter har økt med 17 prosent siden 1995 og 71 prosent siden 1992. Antall rapporterende institusjoner er redusert siden 1995, men de utelatte institusjonene stod i 1995 for en marginal andel av aktiviteten i det norske valutamarkedet.

Etter at andelen av spottransaksjoner (dvs. handel med oppgjør om to virkedager) økte fra 38,2 prosent i 1992 til 45 prosent i 1995, har denne andelen i 1998 blitt redusert til 33,6 prosent. Samtidig er andelen av termintransaksjoner (handel med utsatt oppgjør og valutabytteavtaler) økt fra 54,4 prosent i 1995 til 65,8 prosent i 1998.

Andelen av valutaopsjonsforretninger er uendret siden 1995, og utgjorde fortsatt bare 0,6 prosent av valutaomsetningen.

Den amerikanske dollaren var i 1998 involvert i 41,5 prosent av samlet transaksjonsvolum mens tilsvarende prosentandel i 1995 var 36,2, jf. tabell 1. Den amerikanske dollaren styrket dermed sin stilling som den valutaen det handles mest med. I 1995 var DEM involvert i 20,1 prosent av samlet transaksjonsvolum. DEM får i årets undersøkelse en tilbakegang på 2,9 prosentpoeng, slik at DEM i 1998 er involvert i 17,2 prosent av all handel. I 1995 var NOK involvert i 23 prosent av transaksjonsvolumet i valutahandelen. Av totalomsetningen i 1998 er NOK involvert i 30,2 prosent, NOK/USD utgjør hovedtyngden med en andel på ca 82 prosent.

I terminmarkedet inkludert swapper er den amerikanske dollaren involvert i 47,5 prosent av all handel, jf. tabell 2. Det er en økning på 3,2 prosentpoeng siden 1995. Handelen med DEM involvert reduseres derimot med 2,9 prosentpoeng til 4,8 prosent av totalomsetningen i 1998. Andelen av omsetningen i terminmarkedet der norske kroner er involvert øker. I 1992 og 1995 var denne andelen henholdsvis 29,6 og 29,7 prosent. I 1998 er andelen av handelen mot norske kroner 38,8 prosent. Størsteparten av denne økningen skyldes den økte handelen med terminkontrakter i NOK/USD, som økte sin andel i terminmarkedet fra 1995 til 1998 med 19,9 prosentpoeng til 73,3 prosent.

Både DEM og USD styrker seg i spotmarkedet som valutaer det handles mest med. I 1995 var DEM og USD involvert i omsetningen i spotmarkedet med henholdsvis 35 og 26,6 prosent. For 1998 er andelene for DEM og USD henholdsvis 41,3 og 29,9 prosent. Derimot er andelen av handelen mot norske kroner i spotmarkedet redusert fra henholdsvis 18 og ca 15 prosent i 1992 og 1995 til 13,6 prosent i 1998.

I 1998 var 12,3 prosent av det samlede transaksjonsvolumet knyttet til handel med kunder utenom den finansielle sektor. Dette er en tilbakegang fra 1995 med 7 prosentpoeng, men andelen er på omtrent samme nivå som undersøkelsen i 1992. Valutahandelen mellom norske rapportører og andre finansinstitusjoner i Norge har siden 1995 hatt en markert tilbakegang på 14,3 prosentpoeng. En mulig årsak til dette er den stadig økende konkurransen fra utlandet i finansmarkedet. Av det totale transaksjonsvolumet er andelen knyttet til handelen med rapportører i utlandet økt til 75,9 prosent i 1998 mot 51,2 prosent i 1995. Samlet sett utgjør all handel med utlandet 78,1 prosent i 1998, en økning på 9,5 prosentpoeng siden 1995.

I 1992 utgjorde kontrakter med løpetid på under syv dager 67,9 prosent av terminomsetningen, mens 30,7 prosent var kontrakter med løpetid på mellom syv dager og ett år. I 1995 utgjorde disse løpetider litt over 48 prosent hver. I 1998 er andelen av kontrakter med løpetid på under syv dager 76 prosent, mens 22,5 prosent er kontrakter med løpetid på mellom syv dager og ett år. Andelen av kontrakter med løpetid over ett år er på 1,5 prosent i 1998. En nedgang på 1 prosentpoeng fra 1995.

Omsetning i rentederivater

Samlet omsetning av rentederivater i det norske markedet i april 1998 var 53,5 mrd. USD, eller knapt 2,8 mrd. USD per virkedag. Totalomsetningen av rentederivater har økt med om lag 12 prosent siden 1995.

FRAs andel av totalomsetningen er i 1998 94,3 prosent mot 96,3 prosent i 1995. Swapper øker med 3,2 prosentpoeng fra 1995 til en andel av omsetningen på 5,5 prosent i 1998.

Den norske kronen var i 1998 involvert i 86,5 prosent av samlet omsetning av FRAer. USD og DEM var involvert i FRA-omsetningen med henholdsvis 2,5 prosent og 2,3 prosent. Andre europeiske valutaer utgjør en andel på 7,6 prosent av totalomsetningen for FRAer.

I 1998 var 11,5 prosent av det samlede transaksjonsvolumet for rentederivater knyttet til handel med kunder utenom den finansielle sektor. Dette er en økning på 1 prosentpoeng fra 1995. Derivathandelen med utlandet inkludert finansinstitusjoner og kunder i utlandet utgjør i 1998 59,6 prosent. I 1995 var tilsvarende andel 49,2 prosent. Handelen mellom norske rapportører har falt betydelig, og utgjør nå en andel på 21,5 prosent av all derivathandel.

Videre bearbeiding av undersøkelsen

Norges Banks undersøkelse er en del av en internasjonal undersøkelse som er gjennomført i 43 land, og det går ut pressemeldinger fra alle deltagerland 29. september 1998. Undersøkelsen er koordinert av Bank for International Settlements (BIS).

Undersøkelsen omfattet den løpende omsetningen i valutamarkedet inkludert rentederivater, i april måned og utestående beholdning av kontrakter per 30. juni 1998. Resultatene fra undersøkelsen om utestående beholdninger er ventet å være ferdig i løpet av høsten. Norges Bank vil i "Penger og Kreditt" 1998/4 ha en bredere analyse av aktiviteten i det norske markedet. BIS vil samordne og analysere dataene for alle landene og presentere resultatene i en rapport som ventes å foreligge våren 1999.

 

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 30. september 1998 14:13