Norges Bank

Pressemelding

Oppjustering av prisveksten og større usikkerhet

Norges Bank anslår konsumprisveksten til 2½ prosent i år og 2¼ prosent i 1998. Anslaget for pris stigningen i 1998 er oppjustert med ¼ prosentpoeng fra forrige inflasjonsrapport.

Den underliggende prisveksten, der det korrigeres for endringer i avgifter og elektrisitetspriser, viser tiltakende vekst. Den underliggende konsumprisveksten anslås til 2 prosent i 1997 og 2½ prosent i 1998. Prisveksten i Norge anslås å bli noe høyere enn hos våre handelspartnere både i år og neste år.

Usikkerheten knyttet til de presstendensene vi nå ser i økonomien understrekes i rapporten. Det gjelder særlig virkningene på lønnsdannelsen av en eventuell ytterligere tilstramming i arbeidsmarkedet. Anslaget for prisstigningen er basert på en forutsetning om moderasjon i lønnsoppgjørene. Lønnsveksten anslås på dette grunnlag til 4 prosent i år og 4½ prosent neste år.

Flere ulike indikatorer peker i retning av økende knapphet på arbeidskraft og innsatsvarer. Virkningene av en alternativ utvikling med en mer ekspansiv finanspolitikk og en gjeninnhenting av lønnsmoderasjonen tidlig i 1990-årene, er illustrert i en egen ramme i rapporten. Disse beregningene tyder på at inflasjonen med slike forutsetninger kan komme opp i 3½-4½ prosent i løpet av en toårsperiode, med klare tegn til fortsatt økende prisstigning.

Sentralbanksjef Kjell Storvik sier i en kommentar at usikkerheten i norsk økonomi er større enn på lenge. Det er betydelig risiko for at pris- og lønnsveksten tiltar utover de anslagene Norges Bank nå presenterer. Det hadde derfor vært ønskelig med litt større sikkerhetsmarginer i opplegget for den økonomiske politikken for å møte en slik mulig utvikling, sier Storvik.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 1. oktober 1997 00:00