Norges Bank

Nyhet

Kontinuitet i kommunikasjonen av pengepolitikken

Da ny sentralbanklov trådte i kraft 1. januar 2020, fikk Norges Bank en egen komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet. Komiteen har ansvar for utøvelsen av pengepolitikken, og den skal bidra i arbeidet med å fremme finansiell stabilitet.

– Vi legger vekt på kontinuitet i kommunikasjonen av pengepolitikken. Det er samtidig naturlig for den nye komiteen å videreutvikle kommunikasjonen over tid, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Den nye styringsstrukturen innebærer endrede beslutningsprosesser. Komiteen vil blant annet involveres tidligere i prosessen frem mot en ny rentebeslutning enn det som har vært praksis tidligere.

Norges Bank skal kommunisere åpent, etterrettelig og tydelig. Informasjon om innretningen av pengepolitikken vil bli publisert i «komiteens vurdering», samlet og samtidig til alle interesserte. «Komiteens vurdering» vil reflektere meningsutveksling og vurderinger i komiteen, og eventuelle dissenser vil bli gjort rede for. Det vil ikke bli skrevet detaljerte referater fra møtene. Protokollene fra rentemøtene vil ikke inneholde pengepolitiske vurderinger ut over det som fremgår av «komiteens vurdering».

Sentralbanksjefen uttaler seg utad på vegne av komiteen. Det vil fortsatt bli avholdt pressekonferanser i forbindelse med rentemøtene som faller sammen med publiseringen av Pengepolitisk rapport.

Publisert 23. januar 2020 10:00