Norges Bank

Brev

Til orientering – Rammeverk for testing av cybersikkerhet

Norges Bank og Finanstilsynets brev av 10. oktober 2019 til myndigheter

Den europeiske sentralbanken (ECB) har utviklet et rammeverk for å teste finansielle institusjoners evne til å oppdage, beskytte seg mot og håndtere alvorlige cyberangrep. Finanstilsynet og Norges Bank inviterer næringen og relevante myndigheter til dialog for å vurdere om rammeverket vil være egnet for å teste cybersikkerheten i bank- og betalingssystemet i Norge. Formålet er å motvirke systemrisiko og fremme finansiell stabilitet. Dette er en oppfølging av Finanstilsynets Risiko- og sårbarhetsanalyse 2018 og Norges Banks rapport Finansiell infrastruktur 2019.

Finanstilsynet og Norges Bank har sammen sendt brev til relevante aktører i bransjen for å få synspunkter på om det bør innføres et slikt rammeverk i Norge, brevet følger vedlagt. Brevet sendes i kopi til relevante myndigheter til orientering og for eventuelle synspunkter på om et slikt rammeverk bør innføres i bank- og betalingssystemet i Norge.

Finanstilsynet og Norges Bank legger opp til å arrangere et møte med næringen i etterkant av innspillene. Relevante myndigheter vil også bli invitert.

Det bes om tilbakemelding dersom det er andre relevante mottakere av brevet enn de som står på mottakerlisten.

Vi ber om at innspill sendes til post@finanstilsynet.no og central.bank@norges-bank.no innen 4. november 2019.

Med hilsen

 

Torbjørn Hægeland
Direktør Finansiell Stabilitet
Norges Bank                                    

Per Mathis Kongsrud
Direktør Digitalisering og analyse
Finanstilsynet

 

Vedlegg: brev til aktører i bransjen

Mottakerliste:

Finansdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Nasjonal sikkerhetsmyndighet
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Datatilsynet

Publisert 21. oktober 2019 12:46

Kontakt

Innspill sendes på e-post til
post@finanstilsynet.no og
central.bank@norges-bank.no

 

Publisert 21. oktober 2019 12:46