Norges Bank

Brev

Attestasjonsoppdrag – operasjonell risikostyring i forvaltningen av Statens pensjonsfond utland

Tilsynssekretariatets brev av 12. desember 2011 til Finansdepartementet

Representantskapet vedtok i 2009 en plan for attestasjonsoppdrag med fokus på operasjonell risikostyring i forvaltningen av Statens pensjonsfond utland. Oppdraget utføres av ekstern revisor (Deloitte AS) i samråd med tilsynssekretariatet. Bakgrunnen for planen har blant annet vært dialog med Finansdepartementet.

Oppdraget ble delt opp i følgende seks delprosjekter som gjennomføres etter konkrete vedtak i representantskapet:

Del 1: Organisasjonsstruktur og ledelseskontroller

Del 2: Operasjonell risiko og intern kontroll

Del 3: Rammeverk for vurdering av motpartsrisiko

Del 4: Oppfølging av eksterne forvaltere

Del 5: Tilførsel av midler og eksponering i forhold til valgt referanseportefølje

Del 6: Risikostyring i forhold til aktiv forvaltning

Rapport fra delprosjekt 1 og 2 ble oversendt Finansdepartementet i brev 4. mars 2010, og rapporter fra delprosjekt 4 og 5 ble oversendt i brev 18. mars 2011. Representantskapet behandlet i sitt møte 8. desember 2011 rapport fra delprosjekt 3 og godkjente at rapporten oversendes Finansdepartementet og blir offentliggjort.

Gjennomføring av delprosjekt 6 og eventuelle nye prosjekter vil bli vurdert som ledd i utarbeidelsen av tilsynsplanen for 2012. Vi vil i denne sammenheng og i henhold til etablert praksis, ha en dialog med Finansdepartementet.

 

Med hilsen

Svenn Erik Forsstrøm, Direktør

Kirsten Steinberg, Spesialrådgiver

 

 

Vedlegg:

Publisert 20. desember 2011 11:00
Publisert 20. desember 2011 11:00