Norges Bank

Brev

Attestasjonsoppdrag - operasjonell risikostyring i forvaltningen av Statens pensjonsfond utland

Norges Banks brev av 18. mars 2011 til Finansdepartementet.

Representantskapet vedtok i 2009 en plan for attestasjonsoppdrag med fokus på operasjonell risikostyring i forvaltningen av Statens pensjonsfond utland. Oppdraget utføres av ekstern revisor (Deloitte) i samråd med tilsynssekretariatet.  Bakgrunnen for planen har blant annet vært dialog og korrespondanse med Finansdepartementet.

Oppdraget ble delt opp i 6 delprosjekter som gjennomføres etter konkrete vedtak i representantskapet.

Del 1: Organisasjonsstruktur og ledelseskontroller
Del 2: Operasjonell risiko og intern kontroll
Del 3: Rammeverk for vurdering av motpartsrisiko
Del 4: Oppfølging av eksterne forvaltere
Del 5: Tilførsel av midler og eksponering i forhold til valgt referanseportefølje
Del 6: Risikostyring i forhold til aktiv forvaltning

Rapport for delprosjekt 1 og 2 ble oversendt Finansdepartementet i brev av 4. mars 2010. Representantskapet behandlet i sitt møte 17. mars 2011 delprosjekt 4 og 5 og godkjente at rapportene oversendes Finansdepartementet og blir offentliggjort. Oppstart av resterende delprosjekter vil være separate vurderinger og beslutninger i representantskapet.

 

Med hilsen

Svenn Erik Forsstrøm
Direktør Tilsynssekretariatet

Mats Pedersen
Fagdirektør


Vedlegg:
1. Uavhengig attestasjonsoppdrag om risikostyring og kontroll knyttet til NBIMs bruk av eksterne forvaltere (pdf, 2 Mb)

2. Uavhengig attestasjonsoppdrag om risikostyring og kontroll knyttet til tilførsel av midler og eksponering mot valgt referanseportefølje i SPU (pdf, 3 Mb)

Publisert 22. mars 2011 08:45