Norges Bank

Rentebeslutning mars 2023

På møtet 22. mars 2023 besluttet komiteen å heve styringsrenten med 0,25 prosentenheter til 3 prosent.

Styringsrenten settes opp til 3 prosent

Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet har enstemmig besluttet å heve styringsrenten med 0,25 prosentenheter til 3 prosent.

Komiteens vurdering er at det er behov for en høyere rente for å dempe inflasjonen. Prisveksten er klart over målet. Veksten i norsk økonomi er i ferd med å avta, men aktiviteten er fortsatt høy. Arbeidsmarkedet er stramt, og lønnsveksten er på vei opp.

– Det er stor usikkerhet om den videre økonomiske utviklingen, men går det som vi nå tror, setter vi styringsrenten videre opp i mai, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

Siden forrige pengepolitiske rapport i desember har energiprisene falt mye, og konsumprisveksten har vært lavere enn ventet. På den annen side har arbeidsledigheten vært litt lavere enn anslått, og omslaget i norsk økonomi ser ut til å bli mindre markert enn vi så for oss i desember. Høyere lønnsvekst og en svakere krone enn tidligere anslått vil bidra til å løfte prisveksten fremover. Komiteen mener derfor det er behov for å øke renten noe mer fremover enn tidligere anslått for å bringe inflasjonen ned til målet.

Det videre forløpet for renten vil avhenge av den økonomiske utviklingen. Dersom kronen blir svakere enn lagt til grunn eller presset i økonomien vedvarer, kan det bli behov for en høyere rente enn vi nå anslår for å få inflasjonen ned mot målet. Dersom inflasjonen avtar raskere eller arbeidsledigheten blir høyere enn ventet, kan renten bli lavere enn anslått.

Prognosen for styringsrenten er oppjustert fra forrige pengepolitiske rapport og indikerer en styringsrente som øker til rundt 3,5 prosent i sommer.

 

Norges Bank inviterer til pressekonferanse etter rentebeslutningen i mai.

 

Rentesatser gjeldende fra 24. mars 2023:

  • Styringsrente: 3,00 %
  • D-lånsrente: 4,00 %
  • Reserverente: 2,00 %

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 23. mars 2023 10:00

Høyere rente for å få prisveksten ned til målet

Sentralbanksjef Ida Wolden Baches innledning på pressekonferanse om rentebeslutningen 23. mars 2023.

Figur 1: Styringsrenten settes opp fra 2,75 til 3 prosent

Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet har besluttet å heve styringsrenten med 0,25 prosentenheter til 3 prosent.

Norges Banks oppgave er å sikre lav og stabil inflasjon. Målet er en prisvekst som over tid er nær 2 prosent. Samtidig skal vi bidra til at flest mulig er i jobb og til en stabil økonomisk utvikling over tid.

Figur 2: Inflasjonen er klart over målet

Prisveksten har kommet litt ned i det siste, men den er fortsatt for høy. I februar i år var konsumprisene 6,3 prosent høyere enn på samme tid i fjor. Det er klart høyere enn inflasjonsmålet. Prisene på mange varer og tjenester har steget mer enn normalt.

De siste månedene har energiprisene falt mye. Det har ført til at inflasjonen har vært litt lavere enn ventet.  

Vi har hevet renten mye det siste året, og vi har ennå ikke sett de fulle virkningene av renteøkningene vi har bak oss. Veksten i norsk økonomi er i ferd med å avta, men aktiviteten er fortsatt høy, og arbeidsmarkedet er stramt. Samtidig er lønnsveksten på vei opp, og kursen på norske kroner har svekket seg mye. Det vil bidra til å løfte prisveksten, og tilsier at renten må settes høyere enn vi tidligere har sett for oss for at inflasjonen skal komme tilbake til målet.  

Prisstabilitet er viktig for at økonomien skal fungere godt. Høy prisvekst svekker kjøpekraften, og rammer særlig dem som har lave inntekter og minst å gå på. For dem som har lån, kommer renteøkningene på toppen av den høye prisveksten og gjør at mange får en strammere økonomi. Men ved å heve renten bidrar vi til å få ned prisveksten. Det kommer alle til gode.

Figur 3 Uro knyttet til banksektoren internasjonalt

De siste ukene har problemer i enkelte banker i USA og Sveits ført til store bevegelser i internasjonale finansmarkeder. Det har vært en nedgang i aksjemarkedene, og risikopåslagene i pengemarkedet og i obligasjonsmarkedet har økt litt. Forventningene til styringsrentene ute har falt mye.

Vi ser ingen tegn nå til at norske banker har likviditetsproblemer. Bankene er lønnsomme og solide og er godt rustet til å tåle tap og markedsuro. Husholdninger og foretak synes å ha god tilgang på kreditt. Vi følger utviklingen nøye og har alltid beredskap for å iverksette tiltak dersom det skulle bli nødvendig for å sikre finansiell stabilitet.

La meg si litt mer om de økonomiske utsiktene og vurderingene våre.

Figur 4 Fortsatt høy prisvekst hos handelspartnerne

Også i landene vi handler med er inflasjonen høy, selv om den har avtatt noe den siste tiden. Arbeidsmarkedene er stramme. Fjerning av smitteverntiltak i Kina og lavere energipriser vil trolig føre til at aktiviteten hos handelspartnerne blir høyere enn vi tidligere har sett for oss.

Den høye prisveksten har fått sentralbankene i flere land til å heve styringsrentene til de høyeste nivåene siden finanskrisen i 2008. Det siste året har rentene ute steget mer enn i Norge. Sammen med uroen i finansmarkedene har det trolig bidratt til at kronekursen har svekket seg. Kronen er nå betydelig svakere enn vi så for oss i desember.

En svakere krone gjør at vi må betale mer i norske kroner for det vi kjøper fra utlandet. Det vil bidra til å holde inflasjonen oppe her hjemme.

Figur 5. Mange har kommet i jobb

Aktiviteten i norsk økonomi har vært høyere enn ventet. Sysselsettingen er høy, og arbeidsledigheten er lav. Samtidig ser vi at flere enn før deltar på arbeidsmarkedet. Det er bra.

Veksten i økonomien blir trolig svakere fremover, men omslaget ser ut til å bli mindre markert enn vi så for oss i desember. Bedriftene i vårt regionale nettverk melder om litt bedre utsikter enn de gjorde før jul, men det er store forskjeller mellom næringene.

I bruktboligmarkedet har prisene økt noe de siste månedene, men mange boliger ligger ute for salg. I markedet for nye boliger er aktiviteten svært lav. Vi venter at boligprisene faller litt fremover som følge av høyere renter.

Figur 6 Lønnsveksten er på vei opp

Lønnsveksten er på vei opp. Et stramt arbeidsmarked og bedret lønnsomhet i deler av næringslivet bidro til at lønnsveksten i fjor ble den høyeste på mer enn ti år og høyere enn vi hadde ventet.

Partene i arbeidslivet venter at lønnsveksten stiger videre i år, og forventningene har økt de siste månedene. Vi anslår at lønnsveksten i år blir omkring 5 prosent. Det er høyere enn anslaget vårt i desember. Mens lønnsveksten i fjor ikke holdt tritt med prisveksten, venter vi at lønningene i år vil stige litt mer enn prisene.

Høyere lønnsvekst innebærer at bedriftene får høyere kostnader. Det vil trolig bidra til å holde inflasjonen oppe fremover.  

Figur 7. Mest sannsynlig hever vi renten igjen i mai

Det er vårt ansvar å sørge for at inflasjonen kommer ned til 2 prosent. Samtidig vil vi unngå å heve renten mer enn det som er nødvendig for å få bukt med prisveksten.

Det er stor usikkerhet om den videre økonomiske utviklingen, men mest sannsynlig hever vi renten igjen i mai. Deretter ser vi for oss at styringsrenten øker til rundt 3,5 prosent i sommer. Da kan boliglånsrenten etter hvert øke til mellom 4½ og 5 prosent.

Figur 8 Utsikter til lavere prisvekst og noe høyere ledighet

Ifølge prognosene vi legger frem i dag, vil inflasjonen komme ned mot 2 prosent i løpet av de neste årene. Og går det slik vi nå tror, vil vi få inflasjonen ned til målet uten at mange blir stående uten arbeid. Vi anslår at arbeidsledigheten vil øke noe, men fra et svært lavt nivå, og litt mindre enn vi anslo sist.

Vi venter at lønnsveksten vil avta fra neste år, men lavere prisvekst vil trolig føre til god vekst i kjøpekraften i årene fremover.  

La meg understreke at prognosene er nettopp det – prognoser – og ikke et løfte. Dersom kronen blir svakere enn lagt til grunn, eller presset i økonomien vedvarer, kan det bli behov for en høyere rente enn vi nå anslår for å få inflasjonen ned mot målet. Dersom inflasjonen avtar raskere eller arbeidsledigheten blir høyere enn ventet, kan renten bli lavere enn anslått.

 

Presentasjon på pressekonferansen 23. mars 2023 (pdf)

23:23

Pressekonferanse i forbindelse med rentebeslutning mars 2023 kl 10.30

Publisert 23. mars 2023 10:00

Rentebeslutningen - kort fortalt

Prisveksten er for høy

Prisene stiger raskt både her hjemme og i landene vi handler med. I Norge er prisveksten over 6 prosent.

Prisene stiger mer enn normalt på mange ulike varer og tjenester.

Det ser ut til at prisveksten vil holde seg høyere fremover enn vi så for oss før jul. Det skyldes blant annet at etterspørselen etter varer og tjenester har holdt seg høy, og at lønningene har steget mer enn vi hadde ventet. Vi tror begge deler vil føre til at bedriftene øker prisene fremover.

Dessuten har kursen på norske kroner svekket seg mye. En svakere krone gjør at vi må betale mer i norske kroner for det vi kjøper fra utlandet

Vi har ansvar for å få prisveksten ned

Norges Banks oppgave er å sikre lav og stabil inflasjon. Målet er en prisvekst som over tid er nær 2 prosent. Samtidig skal vi bidra til at flest mulig er i jobb og til en stabil økonomisk utvikling over tid.

Mange erfarer nå at det er krevende med raske og uventede prisøkninger. Høy prisvekst svekker kjøpekraften og rammer særlig dem som har lave inntekter og minst å gå på.

Vi har satt opp renten fra 2,75 til 3 prosent.

Vi setter opp renten for å få inflasjonen ned. Samtidig vil vi unngå å heve renten mer enn det som er nødvendig for å få bukt med prisveksten.

Det går bra i norsk økonomi

Det er høy aktivitet i norsk økonomi. Arbeidsledigheten er lav, og stadig flere har en jobb å gå til. Det er bra.

Veksten i økonomien blir trolig svakere fremover, men det ser ut til å bli et mindre markert omslag enn vi har sett for oss tidligere.

Går det slik vi nå tror, vil vi få inflasjonen ned til målet uten at mange blir stående uten arbeid. Vi venter at arbeidsledigheten vil øke noe, men fra et svært lavt nivå.

Vi venter at lønningene stiger med omkring 5 prosent i år. Fra neste år venter vi at lønnsveksten vil bli lavere igjen. Men fordi også prisveksten trolig blir lavere, er det utsikter til god vekst i kjøpekraften i årene fremover.

Trolig hever vi renten videre fremover

Det er stor usikkerhet om den videre økonomiske utviklingen, men mest sannsynlig hever vi renten igjen i mai. Ifølge prognosen vår øker renten videre til rundt 3,5 prosent i sommer, og boliglånsrenten kan etter hvert komme opp til mellom 4½ og 5 prosent.

For dem som har lån, kommer renteøkningene på toppen av den høye prisveksten og gjør at mange får en strammere økonomi. Men ved å heve renten bidrar vi til å få ned prisveksten. Det kommer alle til gode.

Publisert 23. mars 2023 10:00

Pengepolitiske vurderinger

Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet vedtok på møtet 22. mars å sette styringsrenten opp fra 2,75 til 3 prosent. Det er stor usikkerhet om den videre økonomiske utviklingen, men slik komiteen nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig settes videre opp i mai.

Bedre vekstutsikter internasjonalt

Konsumprisveksten hos våre viktigste handelspartnere har avtatt noe de siste månedene, men er fortsatt høy. Gass- og kraftprisene har falt markert, og fremtidsprisene ligger lavere enn i desember. Nedgangen i energiprisene har bidratt til å dempe konsumprisveksten, og i noen land har også den underliggende prisveksten avtatt litt. Prisene på å frakte varer mellom land har avtatt videre og er nær nivåene fra før pandemien.

Den økonomiske aktiviteten hos handelspartnerne avtok litt i fjerde kvartal i fjor. Høy konsumprisvekst og stigende renter svekker kjøpekraften for husholdningene og demper aktiviteten. Samtidig vil lavere gass- og kraftpriser løfte aktiviteten i år, særlig i euroområdet. Fjerning av smitteverntiltakene i Kina vil også bidra til høyere aktivitet internasjonalt. Vi venter at BNP-veksten hos våre handelspartnere blir lav i år, men noe høyere enn tidligere lagt til grunn. Arbeidsmarkedene er stramme, og lønnsveksten er høy i mange land. Det kan bidra til å holde den underliggende prisveksten oppe.

Øre/kWh

Kilde: Refinitiv Datastream

Høy inflasjon har ført til at sentralbankene hos flere av våre handelspartnere har hevet styringsrentene til de høyeste nivåene siden finanskrisen i 2008. De siste ukene har problemer i enkelte banker i USA og Sveits ført til store bevegelser i internasjonale finansmarkeder. Det har vært en nedgang i internasjonale aksjeindekser og oljeprisen, og styringsrenteforventningene både ute og hjemme har falt mye. Markedsaktørenes forventninger til styringsrentene hos våre viktigste handelspartnere er samlet likevel noe høyere enn i desember.

Styringsrenter og beregnede terminrenter. Prosent

Kilder: Bloomberg, Refinitiv Datastream og Norges Bank

Betydelig svakere krone

Det siste året har rentene ute steget mer enn i Norge. Sammen med økt uro i finansmarkedene den siste tiden har det trolig bidratt til at kursen på norske kroner har svekket seg, og kronen er nå betydelig svakere enn anslått i forrige rapport. Risikopåslagene i pengemarkedet og i obligasjonsmarkedet har økt litt de siste ukene. God lønnsomhet, kapitaldekning og likviditet gjør at norske banker har god evne til å tåle tap og markedsuro. Kredittverdige husholdninger og foretak synes å ha god tilgang på kreditt. Rentene på lån til foretak har økt litt siden desember, og oppgangen i boliglånsrentene har vært om lag som ventet.

Importveid valutakursindeks. I-44

Kilder: Refinitiv Datastream og Norges Bank

Bedre vekstutsikter også for norsk økonomi

Det er høy aktivitet i norsk økonomi. BNP for Fastlands-Norge økte videre i fjerde kvartal i fjor og var i januar høyere enn anslått. På slutten av fjoråret bidro kjøp av biler til en markert oppgang i husholdningenes konsum. Oppgangen har sammenheng med en fremskynding av kjøp som følge av varslede avgiftsendringer fra og med 2023. Lavt bilsalg så langt i år ventes å bidra til at den økonomiske aktiviteten faller litt i første kvartal.

BNP for Fastlands-Norge. Sesongjustert. Indeks. Februar 2020 = 100

Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

Arbeidsmarkedet er stramt. Sysselsettingen har steget videre og har vært høyere enn anslått. Arbeidsledigheten har holdt seg lav. Samtidig synes knappheten på arbeidskraft å ha avtatt. Andelen bedrifter i vårt regionale nettverk som rapporterte at mangel på arbeidskraft begrenser produksjonen, falt videre i første kvartal.

Bedriftene i Regionalt nettverk melder om litt bedre utsikter enn de gjorde mot slutten av fjoråret og venter nå at aktiviteten vil være stabil frem mot sommeren. Bedriftene melder også om litt bedre lønnsomhet. Det er store forskjeller mellom næringene. Oljeleverandørene venter kraftig oppgang i aktiviteten som følge av høye investeringer i petroleumsnæringen, mens bygge- og anleggsnæringen venter fall i produksjonen blant annet som følge av svakt nyboligsalg. I bruktboligmarkedet har prisene vært høyere enn ventet, og antall usolgte boliger har avtatt. Vi venter likevel at boligprisene faller litt fremover.

Kapasitetsutnytting og knapphet på arbeidskraft ifølge Regionalt nettverk. Andeler i prosent

Kilde: Norges Bank

Det er utsikter til at veksten i norsk økonomi vil avta i 2023, men at aktiviteten vil være høyere enn anslått i forrige rapport. Vi venter at høye petroleumsinvesteringer og økt eksport vil bidra til å holde aktiviteten oppe, mens en betydelig nedgang i husholdningenes disponible realinntekt trolig vil gi et fall i konsumet i år. Spareraten falt markert mot slutten av fjoråret, og våre anslag innebærer at husholdningene fortsetter å tære på oppsparte midler i år. Etter hvert venter vi at høyere reallønnsvekst vil bidra til at konsumet tar seg opp igjen. Store investeringer knyttet til klimaomstilling ventes også å løfte aktiviteten lenger frem.

Utsikter til at prisveksten holder seg høy lenger

Prisveksten her hjemme er høy og klart over målet på 2 prosent. Tolvmånedersveksten i konsumprisindeksen (KPI) har avtatt litt siden i høst og var 6,3 prosent i februar. Det var lavere enn anslått i forrige rapport. Indikatorer for underliggende inflasjon har steget litt siden forrige rapport. Tolvmånedersveksten i KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) var 5,9 prosent i februar. Det var som anslått. Prisene har steget mye på mange varer, og den siste tiden har også høyere priser på tjenester i økende grad bidratt til å holde inflasjonen oppe.

Forventningene til fremtidig prisvekst har økt det siste året, ifølge Norges Banks forventningsundersøkelse. De langsiktige forventningene er noe over 2 prosent.

Lønnsveksten i 2022 økte til 4,3 prosent og var høyere enn anslått. Oppgangen i lønnsveksten må blant annet sees i sammenheng med et stramt arbeidsmarked. Samtidig har lønnsforventningene for 2023 økt, og partene i arbeidslivet venter at lønnsveksten blir høyere i år enn i fjor. Vi anslår nå årslønnsveksten i 2023 til 5,1 prosent, som er høyere enn i forrige rapport.

Fremover venter vi at lavere energipriser vil dempe konsumprisveksten, mens svekkelsen av kronekursen vi har bak oss og høyere lønnsvekst vil bidra til at den underliggende prisveksten holder seg oppe lenger.

KPI og KPI-JAE. Tolvmånedersvekst. Prosent

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Renten heves til 3 prosent

Målet for pengepolitikken er en årsvekst i konsumprisene som over tid er nær 2 prosent. Inflasjonsstyringen skal være fremoverskuende og fleksibel, slik at den kan bidra til høy og stabil produksjon og sysselsetting samt til å motvirke oppbygging av finansielle ubalanser.

Komiteens vurdering er at det er behov for en høyere rente for å dempe inflasjonen. Prisveksten er klart over målet. Veksten i norsk økonomi er i ferd med å avta, men aktiviteten er fortsatt høy. Arbeidsmarkedet er stramt, og lønnsveksten er på vei opp.

Siden forrige rapport har energiprisene falt mye, og konsumprisveksten har vært lavere enn ventet. På den annen side har arbeidsledigheten vært litt lavere enn anslått, og omslaget i norsk økonomi ser ut til å bli mindre markert enn vi så for oss i desember. Høyere lønnsvekst og en svakere krone enn tidligere anslått vil bidra til å løfte prisveksten fremover. Komiteen mener derfor det er behov for å øke renten noe mer fremover enn tidligere anslått for å bringe inflasjonen ned til målet.

Prognosen for styringsrenten er oppjustert fra forrige rapport og indikerer en styringsrente som øker til rundt 3,5 prosent i sommer. Inflasjonen anslås å avta og nærme seg målet på noe sikt. Kapasitetsutnyttingen ventes å avta og være noe under et normalt nivå de neste årene. Arbeidsledigheten vil trolig øke noe, men fra et lavt nivå.

Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

Det videre forløpet for renten vil avhenge av den økonomiske utviklingen. I diskusjonen av risikobildet var komiteen opptatt av at det er stor usikkerhet om hvordan uroen i finansmarkedene vil påvirke finansielle forhold og utsiktene for norsk økonomi. Det er også usikkerhet om den videre utviklingen i kronekursen og hvordan den høye prisveksten i seg selv vil påvirke lønns- og prisveksten fremover. Samtidig har vi ennå ikke sett de fulle effektene av de renteøkningene vi har bak oss. Det er usikkerhet om hvor mye husholdningene vil stramme inn forbruket fremover som følge av høy prisvekst og høyere renter.

Dersom kronen blir svakere enn lagt til grunn eller presset i økonomien vedvarer, kan det bli behov for en høyere rente enn vi nå anslår for å få inflasjonen ned mot målet. Dersom inflasjonen avtar raskere eller arbeidsledigheten blir høyere enn ventet, kan renten bli lavere enn anslått.

Komiteen vedtok enstemmig å sette styringsrenten opp med 0,25 prosentenheter til 3 prosent på møtet 22. mars. Det er stor usikkerhet om den videre økonomiske utviklingen, men slik komiteen nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig settes videre opp i mai.

 

Ida Wolden Bache
Pål Longva
Øystein Børsum
Ingvild Almås
Jeanette Fjære-Lindkjenn

 

22. mars 2023

Publisert 23. mars 2023 10:00
Publisert 23. mars 2023 10:00