Norges Bank

Rentebeslutning juni 2023

På møtet 21. juni 2023 besluttet komiteen å heve styringsrenten med 0,50 prosentenheter til 3,75 prosent.

Styringsrenten settes opp til 3,75 prosent

Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet har enstemmig besluttet å heve styringsrenten med 0,5 prosentenheter til 3,75 prosent. Slik komiteen nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig settes videre opp i august.

Prisveksten er klart over målet. Lønnsveksten ser ut til å bli høyere enn i fjor. Aktiviteten er fortsatt høy og arbeidsmarkedet stramt, men presset i norsk økonomi er i ferd med å avta.

Komiteen mener det er behov for en høyere rente enn tidligere signalisert for å bringe inflasjonen ned til målet. Prisveksten har vært klart høyere enn anslått i forrige rapport. Rentene ute har steget mer enn lagt til grunn. Høyere lønnsvekst og en svakere krone enn tidligere anslått vil bidra til å løfte prisveksten fremover.

– Dersom vi ikke hever renten, kan priser og lønninger fortsette å stige raskt, og inflasjonen bite seg fast. Da kan det bli mer kostbart å få prisveksten ned igjen, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

Det videre forløpet for renten vil avhenge av den økonomiske utviklingen. Dersom kronen blir svakere enn lagt til grunn eller presset i økonomien vedvarer, kan det bli nødvendig med en høyere rente enn vi nå anslår for å få inflasjonen ned mot målet. Samtidig har vi ennå ikke sett de fulle effektene av renteøkningene vi har bak oss. Det er usikkerhet om hvor mye husholdningene vil stramme inn på forbruket fremover som følge av høy prisvekst og økte renter. Dersom inflasjonen avtar raskere eller vi får en kraftigere oppbremsing i norsk økonomi, kan renten bli lavere enn vi nå ser for oss.

Prognosen for styringsrenten er oppjustert fra forrige pengepolitiske rapport og indikerer en styringsrente som øker til 4,25 prosent i løpet av høsten.

 

 

Rentebeslutningen i august vil bli presentert på et arrangement under Arendalsuka 17. august.

Rentesatser gjeldende fra 23. juni 2023:

  • Styringsrente: 3,75 %
  • D-lånsrente: 4,75 %
  • Reserverente: 2,75 %

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 22. juni 2023 10:00

26:50

Pressekonferanse i forbindelse med offentliggjøring av rentebeslutningen 21. juni 2023.

Behov for høyere rente for å få prisveksten ned

Figur 1: Styringsrenten settes opp med 0,5 prosentenheter

Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet har besluttet å heve styringsrenten med 0,5 prosentenheter til 3,75 prosent.

Norges Banks oppgave er å sikre lav og stabil inflasjon. Målet er en prisvekst som over tid er nær 2 prosent. Samtidig skal vi bidra til at flest mulig er i jobb og til en stabil økonomisk utvikling.

Figur 2: Inflasjonen er klart over målet

Konsumprisveksten er nå 6,7 prosent, og klart over målet. Den høye prisveksten svekker kjøpekraften, og rammer særlig dem som har lave inntekter og minst å gå på.

Prisene har steget raskt både på varer vi kjøper fra utlandet og på det vi produserer i Norge. Prisveksten er klart høyere enn vi anslo i mars, som var sist gang vi la frem prognoser. Samtidig er det utsikter til at lønnsveksten blir høyere og kronen svakere enn vi da så for oss. Det vil løfte prisveksten fremover. Komiteen mener derfor det er behov for å heve renten mer enn vi så for oss i mars.

Figur 3: Rentene har steget mer ute enn hjemme

Norges Bank var blant de første sentralbankene som høsten 2021 hevet styringsrenten etter pandemien. Men etter hvert som prisveksten skjøt fart internasjonalt, ble rentene satt betydelig opp i mange land. Det siste året har rentene ute steget mer enn rentene i Norge, og i flere av landene vi handler med er rentene nå høyere enn i Norge. Det er trolig en viktig grunn til at kronen har svekket seg. Siden mars har rentene internasjonalt steget videre.

Figur 4: Kronekursen har svekket seg mye det siste året

Kronekursen har vært svakere enn vi anslo i mars, men i det siste har kronen styrket seg litt igjen. Styrkingen har trolig sammenheng med at markedsaktørene har oppjustert sine forventninger til styringsrenten her hjemme.

Vi har en flytende kronekurs, og Norges Bank har ikke noe mål om å stabilisere kursen på et bestemt nivå. Utviklingen i kronekursen er likevel viktig for økonomien, og dermed for pengepolitikken. En svakere krone gjør at varene vi kjøper fra utlandet, blir dyrere i norske kroner.

Figur 5: Prisveksten har passert toppen i mange land

I flere av landene vi handler med, har inflasjonen passert toppen. Prisene på flere råvarer, som metaller og matvarer, har falt. Svakere prisimpulser fra utlandet vil dempe prisveksten på varene vi importerer. En svakere krone enn anslått gjør likevel at den importerte prisveksten trolig blir høyere fremover enn vi så for oss i mars.

Figur 6: Den økonomiske aktiviteten holder seg høy

Fortsatt er det høy aktivitet i norsk økonomi, og mange er i jobb. Den siste tiden har veksten avtatt. Etter en markert oppgang mot slutten av fjoråret har husholdningenes forbruk falt så langt i år. Arbeidsledigheten har økt litt.

Bedriftene i vårt regionale nettverk venter en forsiktig oppgang i aktiviteten gjennom sommeren. Men det er store forskjeller mellom næringene. Høye investeringer i petroleumsnæringen gir god vekst i oljeleverandørnæringen. Flere bedrifter trekker frem at kronesvekkelsen gir bedret konkurranseevne og økt turisme. Andre peker på at en svakere krone fører til lavere aktivitet fordi kostnadene øker. Varehandelen og bygge- og anleggsnæringen venter fall i aktiviteten fremover.

Lønnsveksten ser ut til å bli høyere enn vi anslo i mars. Vi venter nå en årslønnsvekst i år på 5,5 prosent. Det er likevel lavere enn vårt anslag på prisveksten i år, som vi har justert opp til 6 prosent.

Komiteen mener det er behov for en høyere rente for å få prisveksten ned. Vi er opptatt av å balansere risikoen for å stramme inn for mye mot risikoen for å stramme inn for lite. Vi har ennå ikke sett de fulle virkningene av renteøkningene vi har bak oss. Hvis vi hever renten for mye, kan vi bremse økonomien mer enn det som er nødvendig for å få bukt med inflasjonen. Det ønsker vi å unngå. Men hvis vi hever renten for lite, øker faren for at priser og lønninger fortsetter å stige raskt. Dersom den høye inflasjonen biter seg fast, kan det bli mer kostbart å få den ned igjen.

Vi mener vi balanserer disse hensynene best ved å heve renten til 3,75 prosent nå.

Figur 7: Mest sannsynlig hever vi renten videre i august

Mest sannsynlig setter vi renten videre opp i august. Vi ser for oss at styringsrenten kan øke til 4,25 prosent i løpet av høsten. Da kan boliglånsrenten etter hvert komme opp mot 5½ prosent.

For dem som har lån, kommer høyere rentekostnader på toppen av at mange varer og tjenester har blitt dyrere. I en tid fremover vil mange få en strammere økonomi, og en del vil trolig måtte redusere forbruket. For noen vil det være krevende. Men ved å sette opp renten, bidrar vi til å dempe prisveksten.

Figur 8: Utsikter til lavere prisvekst og noe høyere ledighet

Med den renteutviklingen vi nå ser for oss, venter vi at prisveksten vil avta og nærme seg målet på noe sikt. Arbeidsledigheten vil trolig øke noe og bli litt høyere enn den var de siste årene før pandemien.

Det er stor usikkerhet om fremtidsutsiktene. Dersom den økonomiske utviklingen blir en annen enn vi ser for oss, kan også renteutviklingen bli en annen. Men målet ligger fast. Vi vil sette renten slik at prisveksten stabiliseres nær 2 prosent. Slik bidrar vi til at husholdningenes kjøpekraft igjen kan bedres, og til høy sysselsetting og en stabil utvikling i økonomien over tid.

Presentasjon på pressekonferanse 22. juni 2023

Publisert 22. juni 2023 10:00

Prisveksten er for høy

Vi har satt opp renten med 0,5 prosentenheter til 3,75 prosent. Vi setter opp renten for å dempe prisveksten.

Norges Bank har som oppgave å sikre lav og stabil inflasjon. Målet er en prisvekst som over tid er nær 2 prosent. Samtidig skal vi bidra til at flest mulig er i jobb og til en stabil økonomisk utvikling over tid.

Nå er prisveksten 6,7 prosent og langt over målet vårt. Den høye prisveksten svekker kjøpekraften, og rammer særlig dem som har lave inntekter og minst å gå på.

Prisene har steget raskt både på varer vi kjøper fra utlandet og på det vi produserer i Norge. Prisveksten er klart høyere enn vi anslo i mars, som var sist gang vi la frem prognoser.

Kursen på norske kroner har svekket seg mye det siste året, og i det siste har kronen vært svakere enn ventet. En svakere krone gjør at varene vi kjøper fra utlandet, blir dyrere i norske kroner. Samtidig er det utsikter til at lønnsveksten i år blir høyere enn vi hadde sett for oss. Det vil løfte prisveksten fremover.

Derfor mener vi det er behov for å heve renten mer nå enn vi så for oss i mars.

Mange er i jobb, men økonomien vokser saktere enn før

Det er høy aktivitet i norsk økonomi. Det siste året har mange flere kommet i jobb, og en høy andel av befolkningen er i arbeid.

Men økonomien vokser ikke like raskt som før, og arbeidsledigheten har økt litt. Husholdningene har redusert forbruket sitt i det siste, og det bygges færre nye boliger enn før. Noe av grunnen kan være at priser og kostnader har økt.

Høyere rente vil dempe prisveksten

Når vi bestemmer renten, er vi opptatt av å finne en riktig balanse.

Hvis vi hever renten for mye, kan vi bremse økonomien mer enn det som er nødvendig for å få bukt med inflasjonen. Det ønsker vi å unngå.

Men hvis vi hever renten for lite, øker faren for at priser og lønninger fortsetter å stige raskt. Dersom den høye inflasjonen biter seg fast, kan det bli mer kostbart å få den ned igjen.

Vi mener vi balanserer disse hensynene best ved å heve renten til 3,75 prosent nå.

Trolig hever vi renten igjen i august

Mest sannsynlig setter vi renten videre opp i august. Vi ser for oss at styringsrenten kan øke til 4,25 prosent i løpet av høsten. Da kan boliglånsrenten etter hvert komme opp mot 5½ prosent.

For dem som har lån, kommer høyere rentekostnader på toppen av at mange varer og tjenester har blitt dyrere. I en tid fremover vil mange få en strammere økonomi, og en del vil trolig måtte redusere forbruket. For noen vil det være krevende. Men ved å sette opp renten, bidrar vi til at prisveksten kommer ned, og til at kjøpekraften igjen kan øke.

Det er stor usikkerhet om fremtidsutsiktene. Dersom den økonomiske utviklingen blir en annen enn vi ser for oss, kan også renteutviklingen bli en annen.

Publisert 22. juni 2023 10:00

Pengepolitiske vurderinger

Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet besluttet på møtet 21. juni å sette styringsrenten opp fra 3,25 til 3,75 prosent. Slik komiteen nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig settes videre opp i august.

Videre renteoppgang internasjonalt

Konsumprisveksten hos våre viktigste handelspartnere har avtatt videre, men er fortsatt høy. Den underliggende prisveksten har holdt seg oppe og vært høyere enn ventet. Kostnadene for å frakte varer mellom land er tilbake på nivåene fra før pandemien, og prisene på flere råvarer, som metaller og matvarer, har falt. Det vil kunne dempe prisveksten på varene vi importerer til Norge. Prisene på gass og kraft har falt noe siden mars, mens oljeprisen har steget litt.

Styringsrenter og beregnede terminrenter. Prosent


Kilder: Bloomberg, Refinitiv Datastream og Norges Bank

For å få prisveksten ned har sentralbankene hos flere av våre handelspartnere hevet styringsrentene videre. Høy inflasjon og mindre uro knyttet til banksektoren har bidratt til at markedsaktørenes forventninger til styringsrentene ute har økt siden mars. Styringsrentene ventes å nå en topp mot slutten av året. Langsiktige renter og internasjonale aksjeindekser har også steget, mens risikopåslagene i obligasjonsmarkedene har falt siden mars. Samtidig ser det ut til at bankene i USA og Europa har fortsatt å stramme inn på kredittpraksisen overfor husholdninger og foretak.

Den økonomiske aktiviteten hos handelspartnerne har vært høyere enn ventet, og arbeidsmarkedene holder seg stramme. Vi venter at den økonomiske veksten blir lav i 2023, blant annet som følge av strammere finansielle forhold og svak utvikling i kjøpekraften til husholdningene. Det er utsikter til at den økonomiske aktiviteten holder seg litt høyere enn anslått i forrige rapport.

Kronen har vært svakere enn ventet

Kronen har svekket seg mye det siste året. Det må trolig ses i sammenheng med at rentene ute har steget mer enn hjemme, og at rentedifferansen er lav. Kronen har vært svakere enn anslått i forrige rapport, men har styrket seg igjen de siste ukene. Styrkingen har sammenfalt med en oppgang i norske markedsrenter. Markedsprisingen indikerer forventninger om at styringsrenten heves videre fremover. Rentene på lån til foretak har økt litt videre siden mars, og oppgangen i boliglånsrentene har vært om lag som ventet.

Importveid valutakursindeks. I-44


Kilder: Refinitiv Datastream og Norges Bank

Gradvis mindre press i norsk økonomi

Veksten i norsk økonomi har avtatt. BNP for Fastlands-Norge har vært litt lavere enn anslått i forrige rapport. Etter en markert oppgang mot slutten av fjoråret har husholdningenes konsum falt så langt i år.

BNP for Fastlands-Norge. Sesongjustert. Indeks. Februar 2020 = 100


Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

Sysselsettingen har steget videre og vært litt høyere enn ventet. Arbeidsmarkedet er fortsatt stramt, men flere indikatorer trekker nå i retning av at presset avtar noe. Den registrerte arbeidsledigheten har som ventet økt litt og var 1,8 prosent i mai. Andelen bedrifter i vårt regionale nettverk som rapporterte at mangel på arbeidskraft begrenser produksjonen, falt videre i andre kvartal.

Kapasitetsutnytting og knapphet på arbeidskraft ifølge Regionalt nettverk. Andeler i prosent


Kilde: Norges Bank

Bedriftene i nettverket melder om litt bedre utsikter enn de gjorde i vinter og venter nå en oppgang i aktiviteten gjennom sommeren. Det er store forskjeller mellom næringene. Høye investeringer i petroleumsnæringen gir god vekst i oljeleverandørnæringen. Flere bedrifter trekker frem at kronesvekkelsen gir bedret kostnadsmessig konkurranseevne og økt turisme. Samtidig venter varehandelen fall i aktiviteten fremover, og peker blant annet på at en svakere krone gir økte kostnader og at høyere utsalgspriser vil dempe etterspørselen. Bygge- og anleggsnæringen venter videre fall i aktiviteten som følge av fortsatt svakt nyboligsalg. I bruktboligmarkedet har omsetningen holdt seg oppe, og boligprisene har vært høyere enn ventet. Vi venter at boligprisene vil endre seg lite den nærmeste tiden.

Vi anslår forsiktig vekst i norsk økonomi fremover. Høye petroleumsinvesteringer og økt eksport vil holde aktiviteten oppe. Høyere offentlige utgifter og økte overføringer til husholdningene vil også bidra til å løfte aktiviteten. Samtidig venter vi at husholdningenes disponible realinntekter blir lavere enn i fjor, og at det vil gi et fall i konsumet i år. Spareraten har kommet ned fra et høyt nivå under pandemien, og våre anslag innebærer at husholdningene vil fortsette å tære på oppsparte midler i år. Lenger frem venter vi at store investeringer knyttet til klimaomstilling vil løfte aktiviteten.

Prisveksten har vært klart høyere enn ventet

Her hjemme er prisveksten høy. Prisoppgangen omfatter en rekke varer og tjenester. Tolvmånedersveksten i konsumprisindeksen (KPI) har steget og var 6,7 prosent i mai, som var høyere enn anslått i forrige rapport. Det er særlig prisene på energivarer og matvarer som har vært høyere enn ventet. Ulike indikatorer for underliggende inflasjon har steget siden forrige rapport. Tolvmånedersveksten i KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer var 6,7 prosent, også det var høyere enn anslått. Både prisene på importerte varer og varer og tjenester produsert i Norge har steget mer enn ventet.

Lønnsveksten ser ut til å bli høyere enn anslått i mars. Vi anslår nå årslønnsveksten i 2023 til 5,5 prosent, som er litt over lønnsforventningene til partene i arbeidslivet og til bedriftene i vårt regionale nettverk.

Svakere internasjonale prisimpulser vil bidra til å dempe prisveksten på varene vi kjøper fra utlandet. En svakere krone enn anslått gjør likevel at den importerte prisveksten trolig blir høyere fremover enn vi så for oss i mars. Sammen med høyere lønnsvekst vil det trolig bidra til at den underliggende prisveksten holder seg oppe lenger enn tidligere antatt.

I løpet av det siste året har forventningene til fremtidig prisvekst økt, ifølge Norges Banks forventningsundersøkelse. De langsiktige inflasjonsforventningene har avtatt litt i vår, men er fortsatt over 2 prosent.

KPI og KPI-JAE. Tolvmånedersvekst. Prosent


Kilde: Statistisk sentralbyrå

Renten heves til 3,75 prosent

Målet for pengepolitikken er en årsvekst i konsumprisene som over tid er nær 2 prosent. Inflasjonsstyringen skal være fremoverskuende og fleksibel, slik at den kan bidra til høy og stabil produksjon og sysselsetting samt til å motvirke oppbygging av finansielle ubalanser.

Prisveksten er klart over målet. Lønnsveksten ser ut til å bli høyere enn i fjor. Aktiviteten er fortsatt høy og arbeidsmarkedet stramt, men presset i norsk økonomi er i ferd med å avta.

Komiteen mener det er behov for en høyere rente enn tidligere signalisert for å bringe inflasjonen ned til målet. Prisveksten har vært klart høyere enn anslått i forrige rapport. Rentene ute har steget mer enn lagt til grunn. Høyere lønnsvekst og en svakere krone enn tidligere anslått vil bidra til å løfte prisveksten fremover. Komiteen la vekt på at dersom pengepolitikken ikke strammes inn, kan priser og lønninger fortsette å stige raskt, og inflasjonen bite seg fast. Da kan det bli mer kostbart å få prisveksten ned igjen.

Prognosen for styringsrenten er oppjustert fra forrige rapport og indikerer en styringsrente som øker til 4,25 prosent i løpet av høsten. Vi venter at høyere rente og høy prisvekst vil bidra til å dempe etterspørselen i norsk økonomi. Den økonomiske veksten anslås å bli lav i år, før den tar seg gradvis opp igjen mot slutten av neste år. Arbeidsledigheten vil trolig øke noe fremover. Inflasjonen anslås å avta og nærme seg målet på noe sikt.


Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

Det videre forløpet for renten vil avhenge av den økonomiske utviklingen. Dersom kronen blir svakere enn lagt til grunn eller presset i økonomien vedvarer, kan det bli nødvendig med en høyere rente enn vi nå anslår for å få inflasjonen ned mot målet. Samtidig har vi ennå ikke sett de fulle effektene av renteøkningene vi har bak oss. Det er usikkerhet om hvor mye husholdningene vil stramme inn på forbruket fremover som følge av høy prisvekst og økte renter. Dersom inflasjonen avtar raskere eller vi får en kraftigere oppbremsing i norsk økonomi, kan renten bli lavere enn vi nå ser for oss.

Komiteen besluttet enstemmig å sette styringsrenten opp med 0,50 prosentenheter til 3,75 prosent på møtet 21. juni. Slik komiteen nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig settes videre opp i august.

 

Ida Wolden Bache
Pål Longva
Øystein Børsum
Ingvild Almås
Jeanette Fjære-Lindkjenn

21. juni 2023

Publisert 22. juni 2023 10:00
Publisert 22. juni 2023 10:00