Norges Bank

Rentemøter

Rentemøte mars 2019

Offentliggjøring av rentebeslutningen og råd om motsyklisk kapitalbuffer etter hovedstyrets møte 20. mars 2019.

Rentebeslutning (pressemelding 21. mars 2019)

Hovedstyrets vurdering (pdf)

Pengepolitisk rapport 1/19

Modeller for korttidsprognoser (SAM)

Motsyklisk kapitalbuffer - Indikatorer for finansielle ubalanser

Rentesatser gjeldende fra 22. mars 2019:

Styringsrente D-lånsrente Reserverente
1,00%  2,00%  0,00% 

Rentebeslutningen – kort fortalt

– Det går bra i norsk økonomi. Derfor hever vi renten, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Vi har hevet styringsrenten

Vår oppgave er å sørge for lav og stabil inflasjon. Målet er at den årlige veksten i konsumprisene er nær 2 prosent over tid. Samtidig skal vi bidra til at flest mulig har en jobb. Vi påvirker prisstigningen og aktiviteten i økonomien ved hjelp av styringsrenten.

Vi har lenge holdt renten lav for å løfte aktiviteten og bidra til å få flere i jobb. Nå går det bra i norsk økonomi. Arbeidsledigheten er lav og prisveksten er litt høyere enn inflasjonsmålet. Da er det ikke lenger behov for så lave renter.

I september i fjor hevet vi styringsrenten fra 0,5 prosent til 0,75 prosent. Nå har vi hevet den til 1 prosent. Det er gode utsikter for norsk økonomi. Derfor hever vi sannsynligvis renten videre fremover.

Stadig flere er i jobb

Siden 2016 har det vært oppgang i norsk økonomi, og 100 000 flere har kommet i jobb. Arbeidsledigheten har falt. Etter flere år med fall har olje- og gassinvesteringene på norsk sokkel begynt å øke.

Det er tegn til at presset i økonomien øker. Stadig flere bedrifter melder at de har lite ledig kapasitet. En del arbeidsgivere har problemer med å få tak i ansatte med den kunnskapen og erfaringen som trengs. Vi tror kapasitetsutnyttingen i norsk økonomi nå er litt over et normalt nivå, og at den fortsetter å øke.

Når kapasitetsutnyttingen blir høyere, vil vanligvis også lønnsveksten øke.

Inflasjonen er litt over målet

Prisveksten har steget det siste året, og den er nå litt høyere enn inflasjonsmålet på 2 prosent. En grunn til at prisveksten har økt, er at lønnsveksten har blitt høyere. Høyere lønninger gir høyere kostnader for bedriftene. Det kan gjøre at de setter opp prisene.

Vi tror lønnsveksten fortsetter å øke i årene fremover. På den annen side venter vi at prisveksten på det vi kjøper fra utlandet, blir lavere. Det skyldes at vi tror kursen på norske kroner kan bli litt sterkere enn den er nå.

Alt i alt venter vi at den samlede prisveksten blir litt lavere fremover, og at inflasjonen vil være nær målet i årene fremover.

Internasjonalt er usikkerheten stor

De siste årene har det vært god vekst i mange av landene Norge handler med. Det har smittet over på norsk økonomi. Økt aktivitet ute gjør at norske bedrifter får solgt flere varer og tjenester til utlandet.

Nå ser det ut til at veksten ute bremser. Vi er usikre på utviklingen fremover. Det er uenighet om regler for handel mellom land. Hindringer for handelen kan dempe den økonomiske veksten. Storbritannias forhold til EU er fortsatt uavklart. Usikkerheten kan i seg selv påvirke hvor mye husholdninger ønsker å spare eller hvor mye bedrifter ønsker å investere.

Norge handler mye med andre land. Usikkerhet i landene vi handler med gir derfor usikkerhet om utviklingen også i norsk økonomi.

Litt raskere renteoppgang i år

Hvis den økonomiske utviklingen blir slik vi nå tror, hever vi sannsynligvis renten en gang det neste halve året og to ganger til etter det.

Oppgangen i norsk økonomi ser ut til å være litt sterkere enn vi trodde i desember. Derfor mener vi renteoppgangen i år bør være litt raskere enn vi så for oss i desember. På den annen side tror vi ikke at renten blir like høy de neste årene som det vi så for oss sist. Det er fordi veksten ute bremser mer opp enn vi hadde ventet.

Hvor raskt og hvor mye vi hever renten, kommer an på hvordan økonomien utvikler seg. Ser det for eksempel ut til at arbeidsledigheten blir høyere og lønnsveksten lavere enn vi nå venter, hever vi renten mindre.

De fleste får mer å rutte med

Vi tror ikke renten blir like høy som i tidligere oppgangsperioder. Vi venter at boliglånsrenten stiger til rundt 3,5 prosent i løpet av et par år.

I fjor økte strømprisene kraftig. Det førte til at den samlede prisveksten ble nesten like høy som lønnsveksten. Dermed ble det liten vekst i kjøpekraften for norske husholdninger.

Vi tror strømprisene blir litt lavere fremover, men høyere renter gir økte utgifter for dem som har lån. Vi regner likevel med at de fleste husholdningene får mer å rutte med fremover. Det skyldes utsikter til at lønningene øker mer enn prisene og at flere har en jobb å gå til. Vi venter at arbeidsledigheten holder seg lav og at forbruket og boligprisene vil stige moderat fremover.

Publisert 21. mars 2019 10:00

Pressekonferanse etter rentebeslutningen 21. mars 2019

Sentralbanksjef Øystein Olsen forklarer rentebeslutningen

Publisert 21. mars 2019 10:00