Norges Bank

Hovedstyrets vurdering

Møtet 2. mai 2018

Norges Banks hovedstyre har besluttet å holde styringsrenten uendret på 0,5 prosent.

I Pengepolitisk rapport 1/18, som ble publisert 15. mars, var hovedstyrets vurdering at den økonomiske oppgangen fortsetter og at kapasitetsutnyttingen i norsk økonomi nærmer seg et normalt nivå. Den underliggende prisveksten var lav, men høyere kapasitetsutnytting var ventet å bidra til at veksten i priser og lønninger etter hvert øker. Hovedstyrets vurdering av utsiktene og risikobildet tilsa at styringsrenten mest sannsynlig ville bli satt opp etter sommeren i år.

På møtet 2. mai ble ny informasjon vurdert opp mot anslagene fra Pengepolitisk rapport 1/18.

Oppgangen i den globale økonomien fortsetter, men fall i tillitsindikatorer i Europa kan tyde på at veksten hos Norges handelspartnere så langt i år har vært litt svakere enn lagt til grunn i mars. Økte politiske spenninger og risiko for proteksjonisme bidrar til usikkerhet om vekstutsiktene. Prisveksten internasjonalt har tatt seg noe opp de siste månedene. Handelspartnernes terminrenter har samlet sett falt litt. Påslaget i det norske pengemarkedet har steget og er høyere enn anslått. Økningen skyldes internasjonale forhold, og markedsprisingen indikerer at påslagene vil avta fremover.

Det er lite ny informasjon om veksten i norsk økonomi. Varekonsumet i første kvartal var noe lavere enn ventet, mens boligprisene har stabilisert seg i tråd med anslagene i forrige rapport. Oljeprisen har steget og er høyere enn lagt til grunn. Prisene på leveranser frem i tid har også økt litt, men indikerer fortsatt at oljeprisen vil avta i årene som kommer.

Arbeidsmarkedet har utviklet seg om lag som ventet. Den registrerte ledigheten har hittil i år vært uendret på 2,4 prosent, mens ledigheten målt ved Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) falt litt i februar, til 3,9 prosent. Sysselsettingen og arbeidsstyrken har steget.

I årets lønnsoppgjør ble LO og NHO enige om en lønnsramme for industrien på 2,8 prosent. Rammen er forenlig med lønnsanslaget for i år i Pengepolitisk rapport 1/18.

I mars var tolvmånedersveksten i konsumprisindeksen 2,2 prosent. Justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) var prisveksten 1,2 prosent. Inflasjonen var lavere enn anslått. Det var særlig prisveksten på importerte varer som var svakere enn ventet. Kronen, målt ved den importveide kursindeksen (I-44), er litt svakere enn lagt til grunn.

Etter hovedstyrets vurdering ser oppgangen i norsk økonomi ut til å fortsette om lag i tråd med bildet som ble presentert i Pengepolitisk rapport 1/18. Den underliggende prisveksten er lavere enn inflasjonsmålet, men drivkreftene tilsier at den vil øke. Samlet sett synes ikke utsiktene og risikobildet vesentlig endret siden Pengepolitisk rapport 1/18.

Hovedstyret vedtok å holde styringsrenten uendret på 0,5 prosent. Beslutningen var enstemmig.

Publisert 3. mai 2018 10:00