Norges Bank

Hovedstyrets vurdering

Møtet 24. januar 2018

Norges Banks hovedstyre har besluttet å holde styringsrenten uendret på 0,5 prosent.

I Pengepolitisk rapport 4/17, som ble publisert 14. desember 2017, var hovedstyrets vurdering at det fortsatt var behov for en ekspansiv pengepolitikk. Kapasitetsutnyttingen i norsk økonomi ble vurdert å være noe under et normalt nivå, og prisveksten var ventet å holde seg under 2,5 prosent de neste årene. Hovedstyrets vurdering av utsiktene og risikobildet tilsa at styringsrenten ville bli liggende på 0,5 prosent den nærmeste tiden.

På møtet 24. januar ble ny informasjon vurdert opp mot anslagene fra Pengepolitisk rapport 4/17.

Den globale oppgangen fortsetter, og samlet sett synes vekstutsiktene for Norges handelspartnere litt bedre enn lagt til grunn i desember. Kjerneprisveksten internasjonalt har som ventet endret seg lite de siste månedene. Handelspartnernes terminrenter har steget noe. Påslaget i det norske pengemarkedet er om lag som lagt til grunn.

Det er lite ny informasjon om veksten i norsk økonomi. Varekonsumet i november var høyere enn ventet, men oppgangen hadde sammenheng med spesielt stor tilbudsaktivitet. Metoden for boligprisstatistikken er endret. Den nye statistikken indikerer at fallet i boligprisene de siste tolv månedene har vært noe mindre enn anslått. Igangsettingen av nye boliger har vært litt lavere enn lagt til grunn. Oljeprisen har steget. Prisene på leveranser de nærmeste årene har også økt litt, mens terminprisene for råolje lenger frem er lite endret.

Arbeidsmarkedet har utviklet seg om lag som ventet. Den registrerte ledigheten var 2,5 prosent i desember, uendret fra måneden før. Ifølge Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) holdt ledigheten seg stabil fra september til oktober. Sysselsettingen og arbeidsstyrken økte.

Tolvmånedersveksten i konsumprisene justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) steg til 1,4 prosent i desember. Oppgangen var om lag som anslått. Kronekursen, målt ved den importveide indeksen (I-44), har styrket seg og er nær anslaget for første kvartal.

Etter hovedstyrets vurdering ser oppgangen i norsk økonomi ut til å fortsette om lag i tråd med bildet som ble presentert i Pengepolitisk rapport 4/17. Prisveksten er lav, men har som ventet økt. Samlet sett synes ikke utsiktene og risikobildet vesentlig endret siden Pengepolitisk rapport 4/17.

Hovedstyret vedtok å holde styringsrenten uendret på 0,5 prosent. Beslutningen var enstemmig.

Publisert 25. januar 2018 10:00