Norges Bank

Hovedstyrets vurdering

Møtet 25. oktober 2017

Norges Banks hovedstyre har besluttet å holde styringsrenten uendret på 0,5 prosent.

I Pengepolitisk rapport 3/17, som ble publisert 21. september i år, var hovedstyrets vurdering at det fortsatt var behov for en ekspansiv pengepolitikk. Kapasitetsutnyttingen i norsk økonomi ble vurdert å være under et normalt nivå, og prisveksten var ventet å holde seg under 2,5 prosent de neste årene. Hovedstyrets vurdering av utsiktene og risikobildet tilsa at styringsrenten ville bli liggende på 0,5 prosent den nærmeste tiden.

På møtet 25. oktober ble ny informasjon vurdert opp mot anslagene fra Pengepolitisk rapport 3/17.

Hos Norges handelspartnere ser den økonomiske veksten ut til å være litt høyere enn ventet, mens prisveksten har vært om lag som anslått. Handelspartnernes terminrenter har steget litt. Påslaget i det norske pengemarkedet er om lag som lagt til grunn.

Det er lite ny informasjon om veksten i norsk økonomi. Varekonsumet har utviklet seg litt svakere enn lagt til grunn, men forbrukertilliten er fortsatt på et høyt nivå. Boligprisene har falt noe mer enn ventet. Oljeprisen har økt litt siden september, men prisen på leveranser frem i tid er lite endret. Kronekursen, målt ved den importveide indeksen (I-44), er noe svakere enn anslått. Innretningen av finanspolitikken i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018 er om lag som forutsatt i Pengepolitisk rapport 3/17.

Arbeidsmarkedet har utviklet seg som anslått. Den registrerte ledigheten var uendret på 2,6 prosent fra august til september. Ifølge Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) falt ledigheten litt i juli, mens sysselsettingen økte noe.

Tolvmånedersveksten i konsumprisene justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) steg til 1,0 prosent i september. Det er litt lavere enn anslått.

Etter hovedstyrets vurdering har utviklingen så langt vært om lag i tråd med bildet som ble presentert i Pengepolitisk rapport 3/17. Ny informasjon gir ikke grunnlag for å endre vurderingen av veksten i norsk økonomi. Bedringen i arbeidsmarkedet ser ut til å fortsette. Prisveksten har vært litt lavere enn anslått, mens kronekursen er noe svakere enn lagt til grunn.

Samlet sett synes ikke utsiktene og risikobildet for norsk økonomi vesentlig endret siden Pengepolitisk rapport 3/17. Hovedstyret vedtok å holde styringsrenten uendret på 0,5 prosent. Beslutningen var enstemmig.

Publisert 26. oktober 2017 10:00