Norges Bank

Hovedstyrets begrunnelse for rentebeslutningen

Møtet 11. mai 2016

Veksten i verdensøkonomien er moderat. Samlet sett ser veksten hos våre handelspartnere ut til å være om lag som anslått i Pengepolitisk rapport 1/16. Prisveksten er fortsatt lav i de fleste industriland. Sett under ett har prisene ute utviklet seg omtrent som lagt til grunn. Forventede styringsrenter hos handelspartnerne har falt litt.

Oljeprisen har økt noe siden mars. Prisene på leveranser fram i tid er litt høyere enn lagt til grunn i forrige pengepolitiske rapport og reflekterer forventninger om en svært gradvis oppgang i oljeprisen.

Kronen har styrket seg og er sterkere enn lagt til grunn i mars. Kursutviklingen henger sammen med økningen i oljeprisen.

Etter at styringsrenten ble satt ned i mars har bankene redusert sine utlånsrenter, men reduksjonen har vært mindre enn ventet. Påslaget i det norske pengemarkedet er noe høyere enn lagt til grunn i forrige pengepolitiske rapport.

Arbeidsmarkedet har utviklet seg litt sterkere enn ventet. Den registrerte arbeidsledigheten har vært om lag uendret de siste månedene og er noe lavere enn anslått. Ledigheten målt ved AKU er i tråd med anslagene fra mars.

Det er lite ny informasjon om veksten i norsk økonomi. I en ringerunde til bedrifter i Norges Banks regionale nettverk var den samlede tilbakemeldingen at utviklingen og utsiktene er lite endret sammenlignet med forventningene tidligere i år.

Boligprisveksten har vært høyere enn anslått. Det er fortsatt store regionale forskjeller i boligmarkedet. Husholdningenes kreditt har vokst om lag som ventet.

Partene i frontfaget anslår lønnsveksten i år til 2,4 prosent. I andre oppgjør er det oppnådd enighet i tråd med rammen i industrien. Det gjenstår flere oppgjør, men utviklingen så langt tyder på at den samlede lønnsveksten i år kan bli litt lavere enn lagt til grunn i Pengepolitisk rapport 1/16.

Prisveksten har vært om lag som anslått i forrige rapport. Tolvmånedersveksten i konsumprisene justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) var 3,3 prosent i april.

Styringsrenten settes med sikte på å stabilisere inflasjonen nær 2,5 prosent på mellomlang sikt. På møtet 16. mars vedtok hovedstyret å redusere styringsrenten med 0,25 prosentenheter til 0,50 prosent. Hovedstyret uttrykte samtidig at styringsrenten kan bli satt ytterligere ned i løpet av året.

Samlet sett avviker ikke utviklingen siden mars vesentlig fra anslagene i forrige pengepolitiske rapport. Prisveksten holder seg oppe, men en sterkere krone vil kunne bidra til en litt raskere nedgang i prisveksten enn anslått i mars. På den andre siden kan økningen i oljeprisen redusere usikkerheten og bidra til noe høyere vekst i norsk økonomi. En samlet vurdering av ny informasjon tilsier at styringsrenten holdes uendret ved dette møtet.

Vedtak

Styringsrenten holdes uendret på 0,50 prosent.

Publisert 12. mai 2016 10:00