Norges Bank

Innledning til pressekonferanse 12. desember 2001

Norges Banks Hovedstyre har i dag besluttet å redusere sin styringsrente, foliorenten, med 0,50 prosentenhet med virkning fra i morgen 13. desember. Foliorenten er etter dette 6,5 prosent.

Målet for pengepolitikken er lav og stabil inflasjon. Inflasjonsmålet er satt til 2½ prosent. Styringsrenten settes ut fra en samlet vurdering av utsiktene for inflasjonen, normalt to år fram i tid. Endringer i renten vil normalt skje gradvis. Analysene i Norges Banks inflasjonsrapporter danner, sammen med den løpende vurderingen av pris- og kostnadsutsiktene og forholdene i penge- og valutamarkedene, et grunnlag for beslutninger om virkemidlene i pengepolitikken. I Norges Banks siste inflasjonsrapport ble veksten i konsumprisene om to år, med uendret rente, anslått til 2½ prosent. I inflasjonsrapporten ga vi uttrykk for at inflasjonsanslaget er usikkert. Samlet så vi det slik at det var mer sannsynlig at inflasjonen ville bli lavere enn 2½ prosent på to års sikt enn at den ville bli høyere.

Den internasjonale økonomiske utviklingen er preget av et samtidig tilbakeslag i USA, Japan og Europa. Sentralbankene i en rekke land har redusert sin renter. I USA, Storbritannia og Sverige er skattene redusert og offentlig utgifter økt for å stimulere økonomien. Den mest sannsynlige utviklingen er at den økonomiske politikken vil bidra slik at veksten tar seg opp igjen i løpet av neste år. Det er likevel fortsatt risiko for et dypt og mer varig tilbakeslag i verdensøkonomien. Det vil i så fall føre til svakere økonomisk utvikling og lavere prisvekst enn antatt også i Norge. Oljemarkedet er dessuten labilt, med en tendens til lavere pris.

Bedrifter i enkelte bransjer i Norge merker nå sviktende etterspørsel i eksportmarkedene. Norske bedrifter er også svekket fordi kostnadene har steget mye de senere årene. Arbeidsledigheten har økt noe. På den annen side er husholdningenes økonomi god. Det er fortsatt sterk vekst i kreditt til husholdningene. Boligprisene kan se ut til å holde seg oppe. Konsumprisene, justert for endringer i avgifter og energipriser, steg med 2,5 prosent i tolvmånedersperioden fram til november. Reallønnsvekst og skattelettelser tilsier at forbruket fortsatt vil vokse.

Med en rente på 6,5 prosent er det fortsatt, slik Norges Bank nå ser det, mer sannsynlig at inflasjonen på to års sikt blir lavere enn 2½ prosent enn at den blir høyere.

Publisert 12. desember 2001 14:45