Norges Bank

Innledning på pressekonferanse 10. mai 2000

Det ble ikke fattet vedtak om renteendring på Norges Banks hovedstyremøte 10. mai. Norges Bank opprettholder dermed sine innskudds- og lånerenter overfor bankene (foliorenten og D-lånsrenten) på henholdsvis 5,75 og 7,75 prosent.

Målet for pengepolitikken er stabilitet i kronens verdi målt mot europeiske valutaer. I rentesettingen legger banken vekt på de grunnleggende forutsetningene for kursstabilitet. Pris- og kostnadsveksten må over tid bringes ned mot den veksttakten eurolandene sikter mot. Samtidig må en unngå at pengepolitikken i seg selv bidrar til nedgangstider med deflasjon.

Analysene i Norges Banks inflasjonsrapporter danner, sammen med den løpende vurderingen av pris- og kostnadsutsiktene og forholdene i penge- og valutamarkedene, et grunnlag for beslutninger om virkemidlene i pengepolitikken. Norges Banks vurdering av utsiktene for den økonomiske utviklingen ble sist presentert 23. mars i Inflasjonsrapport 2000/1.

I rapporten ble konsumprisveksten anslått til 2¾ prosent i år og 2 prosent neste år. For 2002 ble veksten i konsumprisene anslått til 2¼ prosent. Vi anslo BNP for Fastlands-Norge til å øke med 1½ prosent i år, 2 prosent neste år og 2¼ prosent i 2002.

Kronekursen målt mot euro har vært relativt stabil. Målt mot amerikanske dollar, britiske pund og svenske kroner har kronekursen svekket seg. Den effektive kronekursen er svekket med vel 4 prosent siden årsskiftet. Både i Norge og andre land har de kortsiktige rentene steget. Flere sentralbanker har økt styringsrentene.

Forhandlingsresultatet i privat sektor peker mot en noe sterkere vekst i lønnskostnadene i 2000 og 2001 enn anslått i den siste inflasjonsrapporten. Det er imidlertid fortsatt betydelig usikkerhet om lønnsutviklingen, blant annet for offentlig sektor og lønnsglidningen i privat sektor.

Konsumprisene i Norge økte med 2,6 prosent de siste tolv månedene fram til april. Den underliggende prisveksten, som korrigerer for avgifter, strømpriser og omleggingen til månedlig husleieindeks, var 2,3 prosent.

Den økonomiske utviklingen hos våre handelspartnere er god. Det gir impulser til norsk eksport, som vokser betydelig. Korttidsstatistikken tyder på at innenlandsk etterspørsel holder seg på et høyt nivå. Arbeidsledigheten holder seg lav. Boligprisene øker fortsatt. Kredittveksten til husholdningene har økt, og det er høy vekst i det private forbruket. På den andre siden ventes oljeinvesteringene å falle i år. Kredittveksten til foretakene avtar. Prisene på næringseiendommer vokser lite. Det er ikke tegn til ny vekst i bedriftenes investeringer. Det er imidlertid liten risiko for nedgang i økonomien samlet på kort sikt.

Norges Bank satte opp styringsrentene med 0,25 prosentpoeng for en måned siden. Tendensen i den økonomiske utviklingen og risikobildet gjør det samtidig slik at det nå er mer sannsynlig at neste endring i renten vil være en økning enn at det blir en reduksjon.

Publisert 29. april 2003 17:40