Norges Bank

Innledning på pressekonferanse 12. april 2000

Norges Banks Hovedstyre har i dag fattet vedtak om å sette opp bankenes innskudd- og lånerenter med 0,25 prosentpoeng med virkning fra 13. april. Etter dette vil innskudds- og lånerenter overfor bankene (foliorenten og D-lånsrenten) være henholdsvis 5,75 og 7,75 prosent.

Målet for pengepolitikken er stabilitet i kronens verdi målt mot europeiske valutaer. I rentesettingen legger banken vekt på de grunnleggende forutsetningene for kursstabilitet. Pris- og kostnadsveksten må over tid bringes ned mot det nivået eurolandene sikter mot. Samtidig må en unngå at pengepolitikken i seg selv bidrar til nedgangstider med deflasjon.

Analysene i Norges Banks inflasjonsrapporter danner, sammen med den løpende vurderingen av pris- og kostnadsutsiktene og forholdene i penge- og valutamarkedene, et grunnlag for beslutninger om virkemidlene i pengepolitikken. Norges Banks vurdering av utsiktene for den økonomiske utviklingen ble sist presentert 23. mars i Inflasjonsrapport 2000/1.

I rapporten anslås konsumprisveksten til 2¾ prosent i år og 2 prosent neste år. For 2002 anslås veksten i konsumprisene til 2¼ prosent. Vi anslår BNP for Fastlands-Norge til å øke med 1½ prosent i år og 2 prosent neste år. I 2002 venter vi at veksten vil være tilbake om lag på trendveksten i økonomien på 2¼ prosent.

Kronekursen målt mot euro har vært relativt stabil siden årsskiftet. Målt mot både amerikanske dollar, britiske pund og i den siste tiden særlige svenske kroner, har imidlertid kronekursen svekket seg. Det har bidratt til en svekkelse målt mot konkurransekursindeksen på vel 2 prosent siden årsskiftet. Både i Norge og andre land har de kortsiktige rentene steget. Siden vi sist endret renten i Norge har styringsrentene blitt satt opp i flere land. Markedsaktørene forventer at flere sentralbanker vil øke renten fremover.

Utviklingen både internasjonalt og i Norge støtter opp om bildet som tegnes i den siste inflasjonsrapporten. Den økonomiske utviklingen hos våre handelspartnere er god. Det gir impulser til norsk eksport, som vokser betydelig.

Konsumprisene i Norge økte med 2,5 prosent de siste tolv månedene fram til mars. Det var om lag som forventet. Den underliggende prisveksten, som korrigerer for avgifter, strømpriser og omleggingen til månedlig husleieindeks, økte med 2,4 prosent. Det anbefalte forslaget i LO/NHO-området peker isolert sett mot en kostnadsvekst som anslått i inflasjonsrapporten. Korttidsstatistikken viser at det private konsumet vokser. Boligprisene øker fortsatt. Kredittveksten til husholdningene holder seg oppe.

På den andre siden ventes oljeinvesteringene å falle i år. Svak lønnsomhet i bedriftene kan bidra til å holde realinvesteringene i fastlandsøkonomien nede. Etter en lang periode med sterk oppgang i aksjekursene, har vi den siste tiden også sett en korreksjon i deler av aksjemarkedene.

Risikoen for nedgang i økonomien synes å være liten. Tendensen i den økonomiske utviklingen og risikobildet gjør det mer sannsynlig at neste endring i renten vil være en økning enn at det blir en reduksjon.

Publisert 29. april 2003 17:40