Norges Bank

Prinsipper for forvaltning av Norges Banks valutareserver

Fastsatt med hjemmel i sentralbankloven. Vedtatt 23. januar 2013. Sist endret 26. januar 2022.

1. Definisjoner

1.1 Med valutareserver menes her den del av Norges Banks valuta til forvaltning som er tilgjengelig for og kontrollert av pengepolitiske myndigheter, og som kan brukes til transaksjoner i valutamarkedet[1]. I tillegg omfatter valutareservene en petrobufferportefølje som benyttes ved tilførsel til og uttak av valuta fra Statens pensjonsfond utland (SPU).

2 Organisering av forvaltningen

2.1 Valutareservene utenom petrobufferporteføljen deles inn i en renteportefølje og en aksjeportefølje. Renteporteføljen og petrobufferporteføljen forvaltes av Norges Banks sentralbankvirksomhet (SBV). Aksjeporteføljen forvaltes av Norges Bank Investment Management (NBIM).

3 Formålet med forvaltningen av valutareservene

3.1 Valutareservene skal være tilstrekkelig likvide til å kunne benyttes til transaksjoner i valutamarkedet som ledd i gjennomføringen av pengepolitikken eller ut fra hensynet til finansiell stabilitet og for å møte Norges Banks internasjonale forpliktelser.

3.2 Forvaltningen av valutareservene rettes inn mot å oppnå høyest mulig avkastning innenfor de rammer som ligger i punktene 4 til 9 under.

4 Strategisk aksjeandel og overføringer mellom aksjeporteføljen og renteporteføljen

4.1 Den strategiske aksjeandelen av den samlede aksje- og renteporteføljen er 20 prosent. Dersom aksjeandelen utgjør mindre enn 16 prosent eller mer enn 24 prosent på siste handledag i måneden skal det foretas en rebalansering til 20 prosent på siste handledag i den påfølgende måneden.

5 Referanseindeks for renteporteføljen

5.1 Referanseindeksen for renteporteføljen er en markedsverdivektet indeks av alle nominelle statsobligasjoner med gjenværende løpetid fra 1 måned til 10 år utstedt av Kina, Frankrike, Tyskland, Japan, Storbritannia og USA. Referanseindeksen skal ha følgende valutafordeling:

  • 50 prosent USD
  • 34 prosent EUR
  • 7 prosent GBP
  • 7 prosent JPY
  • 2 prosent CNY

Referanseindeksen rebalanseres ved hvert månedsskifte. Referanseindeksen leveres av Bloomberg.

6 Investeringsunivers for renteporteføljen

6.1 Renteporteføljen kan plasseres i kontantinnskudd og statssertifikater og statsobligasjoner utstedt av Kina, Frankrike, Tyskland, Japan, Storbritannia og USA.

6.2 Tillatte instrumenter omtalt i 6.1 skal være denominert i CNY, EUR, USD, GBP eller JPY.

7 Referanseindeks for aksjeporteføljen

7.1 Referanseindeksen for aksjeporteføljen er en skattejustert versjon av FTSE All World Developed Market Index, begrenset til land i eurosonen, USA, Storbritannia, Japan, Canada, Australia, Sveits, Sverige og Danmark.

7.2 Verdipapirer utstedt av selskaper som er utelukket etter bestemmelser i retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra SPU skal ikke inngå i referanseindeksen for aksjeporteføljen.

7.3 Verdipapirer utstedt av selskaper med ICB klassifisering «60101010 Oil:Crude Producers» eller «60101015 Offshore Drilling and Other Services» skal ikke inngå i referanseindeksen for aksjeporteføljen.

8 Investeringsunivers for aksjeporteføljen

8.1 Aksjeporteføljen kan plasseres i kontantinnskudd og aksjer notert på en regulert og anerkjent markedsplass.

8.2 Tillatte instrumenter omtalt i 8.1 skal være denominert i EUR, USD, GBP, JPY, CAD, AUD, CHF, SEK og DKK.

9 Rammer for forvaltningen av aksje- og renteporteføljen

9.1 Valutareservene kan bruke finansielle derivater som henger naturlig sammen med instrumenter som nevnt i punkt 6.1 og 8.1.

9.2 Valutareservene kan ikke plasseres i verdipapirer utstedt av norske foretak.

9.3 Salg av verdipapirer som Norges Bank ikke eier er ikke tillatt.

9.4 Forventet relativ volatilitet for henholdsvis aksje- og renteporteføljen skal maksimalt være 0,5 prosentpoeng.

10 Ansvarlig forvaltning

10.1 Forvaltningen av aksjeporteføljen skal følge de samme prinsipper og strategier for ansvarlig forvaltning som forvaltningen av aksjeinvesteringene i SPU.

10.2 Verdipapirer utstedt av selskaper som er utelukket etter bestemmelser i retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra SPU er utelukket fra valutareservenes investeringsunivers.

11 Krav til verdivurdering, avkastningsmåling, styring og kontroll av risiko

11.1 Verdivurdering, avkastningsmåling, styring og kontroll av risiko skal følge internasjonalt anerkjente standarder og metoder.

12 Rapportering og rådgiving

12.1 Hovedstyret skal motta en kvartalsvis rapport om forvaltningen av valutareservene. Rapporten skal gi en beskrivelse av forvaltningen, herunder en omtale av verdiutvikling og avkastning, risikoeksponering og overholdelse av prinsipper og retningslinjer. En forenklet versjon av rapporten skal offentliggjøres.

12.2 Hovedstyret skal motta en årlig samlet vurdering av strategien og rammeverket for valutareservene.

13 Fullmakt

13.1 Sentralbanksjefen fastsetter utfyllende retningslinjer for forvaltningen av valutareservene og for overføring mellom aksje- og renteporteføljen.

13.2 Sentralbanksjefen har fullmakt til å avvike fra prinsippene fastsatt av hovedstyret dersom hensynet til beredskap taler for det. Hovedstyret skal da informeres i ettertid.

13.3 Sentralbanksjefen har fullmakt til å godkjenne ikke vesentlige avvik fra prinsippene fastsatt av hovedstyret dersom hensynet til den daglige forvaltningen av valutareservene taler for det. Hovedstyret skal da informeres i ettertid.

14 Ikrafttredelse

[Disse prinsippene trer i kraft 23. januar 2013]. Endringene pr 26. januar 2022 trer i kraft 1. februar 2022.

 

Fotnote

[1] Dette tilsvarer IMFs definisjon av begrepet valutareserver («foreign exchange reserves»).

Sist endret 26. januar 2022 10:00
Sist endret 26. januar 2022 10:00