Norges Bank

Prinsipper for forvaltning av Norges Banks valutareserver

Fastsatt med hjemmel i sentralbankloven. Vedtatt 23. januar 2013. Sist endret 22. november 2022.

1 Hjemmel og bakgrunn

Prinsipper vedtatt av hovedstyret 22. november 2023 med hjemmel i sentralbankloven § 3-2.

2  Formål

Valutareservene skal være tilstrekkelig likvide til å kunne benyttes til transaksjoner i valutamarkedet som ledd i gjennomføringen av pengepolitikken eller ut fra hensynet til finansiell stabilitet og for å møte Norges Banks internasjonale forpliktelser.

Valutareservene kan holde valuta i forbindelse med transaksjoner for staten.

Valutareservene skal forvaltes med sikte på å oppnå høyest mulig avkastning innenfor de rammer som ligger i punktene 4 til 9 under.

3 Organisering

Valutareservene deles inn i en aksjeportefølje, en renteportefølje og en petrobufferportefølje. Aksjeporteføljen forvaltes av Norges Bank Investment Management (NBIM). Renteporteføljen og petrobufferporteføljen forvaltes av Norges Banks sentralbankvirksomhet (SBV).

4 Strategisk aksjeandel og overføringer mellom aksjeporteføljen og renteporteføljen

Den strategiske aksjeandelen av den samlede aksje- og renteporteføljen er 20 prosent. Dersom aksjeandelen utgjør mindre enn 16 prosent eller mer enn 24 prosent på siste handledag i måneden, skal det foretas en rebalansering til 20 prosent på siste handledag i den påfølgende måneden.

5  Aksjeporteføljen

5.1 Investeringsunivers

Aksjeporteføljen kan plasseres i kontantinnskudd og aksjer notert på en regulert og anerkjent markedsplass.

Kontantinnskudd og aksjer skal være denominert i AUD, CAD, CHF, DKK, EUR, GBP, JPY, SEK eller USD.

5.2 Referanseindeks

Referanseindeksen for aksjeporteføljen er en skattejustert versjon av FTSE All World Developed Market Index, begrenset til Australia, Canada, Danmark, land i eurosonen, Japan, Storbritannia, Sveits, Sverige og USA.

Verdipapirer utstedt av selskaper som er utelukket etter bestemmelser i retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra SPU, skal ikke inngå i referanseindeksen for aksjeporteføljen.

Verdipapirer utstedt av selskaper med ICB klassifisering «60101010 Oil: Crude Producers» eller «60101015 Offshore Drilling and Other Services», skal ikke inngå i referanseindeksen for aksjeporteføljen.

6 Renteporteføljen

6.1 Investeringsunivers

Renteporteføljen kan plasseres i kontantinnskudd samt nominelle statssertifikater og statsobligasjoner utstedt i egen valuta av Frankrike, Japan, Kina, Storbritannia, Tyskland og USA.

Kontantinnskudd skal være denominert i CNY, EUR, GBP, JPY eller USD.

6.2 Referanseindeks

Referanseindeksen for renteporteføljen er en markedsverdivektet indeks av alle nominelle statsobligasjoner med gjenværende løpetid fra 1 måned til 10 år utstedt i egen valuta av Frankrike, Japan, Kina, Storbritannia, Tyskland og USA. Referanseindeksen skal ha følgende valutafordeling:

  • 50 prosent USD
  • 34 prosent EUR
  • 7 prosent GBP
  • 7 prosent JPY
  • 2 prosent CNY

Referanseindeksen rebalanseres ved hvert månedsskifte. Referanseindeksen leveres av Bloomberg.

7 Petrobufferporteføljen

7.1 Investeringsunivers

Petrobufferporteføljen kan plasseres i kontantinnskudd og nominelle statssertifikater og statsobligasjoner utstedt i egen valuta av Tyskland, Storbritannia og USA med gjenstående løpetid inntil 1 år.

Kontantinnskudd skal være denominert i EUR, GBP, USD eller annen valuta mottatt fra SDØE.

7.2 Referanseindeks

Det fastsettes ingen referanseindeks for petrobufferporteføljen.

8 Rammer

Valutareservene kan bruke finansielle derivater som henger naturlig sammen med instrumenter som inngår i investeringsuniverset.

Valutareservene kan ikke plasseres i verdipapirer utstedt av norske foretak. Salg av verdipapirer som Norges Bank ikke eier, er ikke tillatt.

Størrelsen på petrobufferporteføljen skal være tilpasset forventede overføringer fra SPU og valutatransaksjoner på vegne av staten. Petrobufferporteføljen kan benyttes til å jevne ut valutatransaksjonene over tid.

Forventet relativ volatilitet for henholdsvis aksje- og renteporteføljen skal maksimalt være 0,5 prosentpoeng.

Sentralbanksjefen skal fastsette krav til oppfølging og kontroll av motpartsrisiko, herunder krav til minimum kredittvurdering, eksponeringsrammer og sikkerhetsstillelse.

9 Ansvarlig forvaltning

Forvaltningen av aksjeporteføljen skal følge de samme prinsipper og strategier for ansvarlig forvaltning som forvaltningen av aksjeinvesteringene i SPU, herunder at bankens arbeid med ansvarlig forvaltningsvirksomhet skal baseres på et langsiktig mål om at selskapene i aksjeporteføljen innretter virksomheten slik at den er forenlig med globale netto nullutslipp i tråd med Parisavtalen.

Verdipapirer utstedt av selskaper som er utelukket etter bestemmelser i retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra SPU, er utelukket fra valutareservenes investeringsunivers.

10 Krav til verdivurdering, avkastningsmåling, styring og kontroll av risiko

Verdivurdering, avkastningsmåling, styring og kontroll av risiko skal følge internasjonalt anerkjente standarder og metoder.

11 Rapportering og rådgiving

Hovedstyret skal hvert kvartal motta en rapport om forvaltningen av valutareservene. Rapporten skal gi en beskrivelse av forvaltningen, herunder en omtale av verdiutvikling og avkastning, risikoeksponering og overholdelse av prinsipper og retningslinjer. En forenklet versjon av rapporten skal offentliggjøres.

Hovedstyret skal årlig motta en vurdering av strategien og rammeverket for forvaltningen av valutareservene.

12 Retningslinjer og avvik

Sentralbanksjefen skal fastsette retningslinjer for forvaltningen av valutareservene og for overføring mellom aksje- og renteporteføljen.

Sentralbanksjefen kan beslutte å avvike fra prinsippene fastsatt av hovedstyret dersom hensynet til beredskap taler for det. Hovedstyret skal da informeres i ettertid.

Sentralbanksjefen kan godkjenne ikke vesentlige avvik fra prinsippene fastsatt av hovedstyret dersom hensynet til den daglige forvaltningen av valutareservene taler for det. Hovedstyret skal da informeres i ettertid.

13 Ikrafttredelse

Prinsippene med siste endringer trer i kraft umiddelbart.

Sist endret 26. januar 2022 10:00
Sist endret 26. januar 2022 10:00