Norges Bank

Det norske finansielle systemet

Det finansielle systemet skal formidle finansiering, utføre betalinger og omfordele risiko på en effektiv måte. Norges Bank skal bidra til at det finansielle systemet er robust overfor forstyrrelser, slik at det er i stand til å utføre oppgavene effektivt.

Publikasjonen Det norske finansielle systemet gir en samlet oversikt over det finansielle systemet i Norge, dets oppgaver og hvordan disse oppgavene blir utført.

Finansforetak fungerer som mellomledd mellom de ulike aktørene i økonomien og har viktige roller i det finansielle systemet. De gjør det mulig for selskaper og privatpersoner å ta opp lån og plassere sparing. I tillegg gjennomfører de betalinger og vurderer, omfordeler og priser risiko.

Finansmarkedene er markedene for utstedelser og omsetning av finansielle instrumenter. I finansmarkedene kan sparerne låne direkte til låntakere, uten å gå veien om finansforetakene. Hovedgruppene av finansielle instrumenter er gjeld, egenkapital, valuta og derivater.

Finansiell infrastruktur er de systemene der finansielle transaksjoner mellom ulike aktører i økonomien blir gjennomført. Det gjelder alle typer transaksjoner, fra vanlige betalinger med kort i en butikk til transaksjoner i verdipapir- og valutamarkedet. En effektiv finansiell infrastruktur er en forutsetning for en moderne økonomi.

Publisert 24. september 2010 09:02