Norges Bank

Om statsgjelden

Den norske staten låner samtidig som den sparer i Statens pensjonsfond utland (SPU). Finansdepartementet er ansvarlig for norsk statsgjeldsforvaltning, men har delegert alle operative oppgaver til Norges Bank. Banken skal med grunnlag i et mandat fastsatt av departementet dekke statens lånebehov, samt forvalte utestående statsgjeld.

Hvorfor har den norske staten gjeld?

Staten låner for å finansiere statlige utlånsordninger, for å dekke forfall av eksisterende gjeld og for å sikre at staten har en tilstrekkelig kontantbeholdning. Staten låner bare i norske kroner. Målet er å dekke statens lånebehov til så lave kostnader som mulig. Videre legges det vekt på at opplåningen skal bidra til å opprettholde og utvikle velfungerende og effektive finansmarkeder i Norge.

I de fleste land er hovedformålet med statlig opplåning å finansiere et budsjettunderskudd. I Norge dekkes imidlertid det oljekorrigerte budsjettunderskuddet av overføringer fra Statens pensjonsfond utland og utløser derfor ikke noe lånebehov.

Finansiere statsbankene og statlige låneordninger

Utlån fra statsbankene og andre statlige låneordninger finansieres ved at staten selv tar opp lån. De statlige utlånsordningene som finansieres gjennom opptak av statsgjeld, inkluderer blant annet Statens lånekasse for utdanning, Husbanken, boliglånsordningen i Statens pensjonskasse og Eksportkreditt Norge. Staten har god kredittvurdering og kan derfor låne til lav rente.

Refinansiering av eksisterende gjeld

Opptak av statslån er fordelt på statskasseveksler med løpetid på opptil ett år og obligasjonslån med løpetid opp til ti år. Det er til en hver tid flere statskasseveksler og statsobligasjoner utestående. Staten tar løpende opp ny gjeld for å finansiere veksler og obligasjoner som forfaller.

Sikre at staten har en likviditetsreserve
Staten må ha en viss likviditetsreserve slik at den alltid kan dekke daglige betalinger. Den kortsiktige opplåningen i markedet sikrer at staten har tilstrekkelige midler til å møte betalingsforpliktelsene til enhver tid. Disse midlene står på en konto i Norges Bank.

Velfungerende og effektive finansmarkeder

Risikofri rentekurve

Utstedelse av statslån kan bidra til mer velfungerende finansmarkeder fordi de danner grunnlag for en risikofri rentekurve i markedet. En regner ofte renten på statspapirer som risikofri fordi sannsynligheten for at en stat ikke møter sine betalingsforpliktelser er svært liten. Målet i Norge er å vedlikeholde en rentekurve med løpetid opp til 10 år. Den risikofrie rentekurven kan tjene som referanse for prising av andre finansielle instrumenter.

Et likvid marked

For å fremme likviditeten i statspapirmarkedet har Norges Bank på vegne av Finansdepartementet inngått primærhandleravtaler med fire banker (norske og nordiske) i obligasjons- og vekselmarkedet. Avtalene innebærer blant annet at primærhandlerne forplikter seg til å stille kjøps- og salgskurser på Oslo Børs og at de får anledning til å gjøre gjenkjøpsavtaler (repoavtaler) med staten i statskasseveksler og statsobligasjoner.

Sist endret 28. november 2019 10:40
Sist endret 28. november 2019 10:40