Norges Bank

Bankstatistikk

Statistikk som beskriver den norske banksektoren, som blant annet ulike typer finansforetak, markedsandeler, ren kjernekapitaldekning, utlån, tap og mislighold.

Bankstatistikk per 31.12.2022 - tabeller (xlsx)

Innhold i regnearket:

Tabell 1 Brutto innenlandsgjeld til publikum fordelt på kredittkilder
Tabell 2 Brutto utlån til kunder fra alle banker og OMF-kredittforetak
Tabell 3 Brutto utlån til næringsmarkedet fra alle banker og OMF-kredittforetak
Tabell 4 Balansen til norskeide banker og OMF-kredittforetak
Tabell 5 Ulike typer finansforetak i Norge
Tabell 6 Banker og OMF-kredittforetaks markedsandeler i Norge
Tabell 7 Kredittgradering fra Moody's, forvaltningskapital, uvektet kjernekapitaldekning, ren kjernekapitaldekning og egenkapitalavkastning for nordiske finanskonsern og norske bankkonsern
Tabell 8 Bankene og OMF-kredittforetakenes tap på utlån til ulike næringer (hovedgrupper) og sektorer som andel av utlån til de respektive næringene og sektorene. 1986-2022
Tabell 9 Bankene og OMF-kredittforetakenes tap på utlån til ulike næringer (detaljert) og sektorer som andel av utlån til de respektive næringene og sektorene.  1997-2022
Tabell 10 Misligholdte lån. Alle banker og OMF-kredittforetak.1990-2022

Om dataene

Dette er tabeller som inntil 2022 inngikk som vedleggstabeller eller vedleggsfigurer i rapporten Finansiell stabilitet. Noen av tabellene er utvidet med ekstra kolonner for lengre historikk.

Tabellene vil bli oppdatert årlig. Merk at Statistisk sentralbyrå (SSB) har ansvar for å samle inn, produsere og publisere offisiell statistikk for bank og finansmarked.

Flere av tabellene i regnearket er basert på Norges Banks aggregering av mikrodata fra SSBs database for ORBOF.

 

Sist endret 10. mai 2023 13:00