Norges Bank

Bankstatistikk

Statistikk som beskriver den norske banksektoren, som blant annet ulike typer finansforetak, markedsandeler, ren kjernekapitaldekning, utlån, tap og mislighold.

Bankstatistikk per 31.12.2023 - tabeller (xlsx)

Innhold i regnearket:

Tabell 1: Brutto innenlandsgjeld til publikum fordelt på kredittkilder
Tabell 2: Brutto utlån til kunder fra alle banker og OMF-kredittforetak
Tabell 3: Brutto utlån til næringsmarkedet fra alle banker og OMF-kredittforetak
Tabell 4: Balansen til norskeide banker og OMF-kredittforetak
Tabell 5: Ulike typer finansforetak i Norge
Tabell 6: Banker og kredittforetaks markedsandeler i Norge  
Tabell 7: Kredittgradering fra Moody's, forvaltningskapital, uvektet kjernekapitaldekning, ren kjernekapitaldekning og egenkapitalavkastning for nordiske finanskonsern og norske bankkonsern
Tabell 8: Bankene og OMF-kredittforetakenes tap på utlån til ulike næringer (hovedgrupper) og sektorer som andel av utlån til de respektive næringene og sektorene. 1986-2023
Tabell 9: Bankene og OMF-kredittforetakenes tap på utlån til ulike næringer (detaljert) og sektorer som andel av utlån til de respektive næringene og sektorene.  1997-2023
Tabell 10: Misligholdte lån. Alle banker og OMF-kredittforetak.1990-2023

Om dataene

Dette er tabeller som inntil 2022 inngikk som vedleggstabeller eller vedleggsfigurer i rapporten Finansiell stabilitet. Noen av tabellene er utvidet med ekstra kolonner for lengre historikk.

Tabellene vil bli oppdatert årlig. Merk at Statistisk sentralbyrå (SSB) har ansvar for å samle inn, produsere og publisere offisiell statistikk for bank og finansmarked.

Flere av tabellene i regnearket er basert på Norges Banks aggregering av mikrodata fra SSBs database for ORBOF.

 

Sist endret 16. mai 2024 13:00