Norges Bank

Ny modell for å anslå bensinpris til beregning av KPIXE

I beregningen av KPIXE beregnes det en energipristrend basert på energipriser i KPI de to foregående årene og anslåtte energipriser det kommende året. [1] Det lages kun anslag for elektrisitets- og bensinpriser. Det forutsettes at prisene på andre energivarer utvikler seg i takt med elektrisitets- og bensinprisene. Terminkontrakter på elektrisitet legges til grunn for anslagene på elektrisitetspriser, mens anslagene for bensinprisen fram til og med beregningen av KPIXE for februar 2016 har vært basert på terminpriser på råolje.

Etter oljeprisfallet siden sommeren 2014 har også prisen på bensin falt. Nedgangen i bensinprisen har likevel vært mindre enn det den historiske sammenhengen mellom oljepris og bensinpris skulle tilsi. Det har sammenheng med at oljeraffineriene ikke har redusert prisen på raffinerte produkter like mye som prisen på råolje har falt. Den enkle modellen vi hittil har brukt for å lage bensinprisanslag til beregning av energipristrenden i KPIXE [2] har dermed anslått en lavere bensinpris enn den faktiske prisen vi har observert siden oljeprisen begynte å falle. Vi har derfor gått over til en ny modell for å anslå bensinpriser til KPIXE fra og med mars 2016. I den nye modellen benytter vi internasjonale terminpriser for bensin i stedet for terminpriser for råolje. Dette er en enklere tilnærming enn å gå veien via prisen på råolje, og vi vil med dette kunne fange opp eventuelle endringer i marginen mellom oljeprisen og prisen på raffinert bensin.

modell for bensinpris

Fotnoter

  1. Se siden Endret beregningsmetode-for-KPIXE for en nærmere beskrivelse av beregningsmetoden.
  2. Se Staff Memo nr. 7/2008 og Staff Memo nr. 3/2009 for nærmere beskrivelse av modellen.
Publisert 11. april 2016 14:00