Norges Bank

Sedler og mynter - Norges Banks ansvar

Norges Bank som landets sentralbank, har ansvaret for å utstede pengesedler og mynter. Dette innebærer å fastsette sedlenes og myntenes pålydende og utforming. I tillegg har sentralbanken et ansvar for å sikre at samfunnet har tilgang til og nødvendig tillit til kontanter som betalingsmiddel.

Sentralbankloven gir Norges Bank ansvaret for å utstede sedler og mynter og å fremme et effektivt samlet betalingssystem. Ansvaret for å utstede sedler og mynter innebærer blant annet å sørge for at det produseres et tilstrekkelig antall sedler og mynter for å dekke samfunnets behov for kontante betalingsmidler, og å legge til rette for at disse er tilgjengelige.

Bankene rekvirerer kontanter og leverer inn overskuddsbeholdninger i Norges Bank. Publikum rekvirerer på tilsvarende måte kontanter fra og leverer inn overskuddsbeholdninger til bankene. Norges Bank forsyner dermed bankene med kontanter, og bankene står for den videre distribusjonen til publikum. Sentralbanken har også et ansvar for å opprettholde kvaliteten på sedler og mynter i omløp ved å legge til rette for at slitte og skadde sedler og mynter blir tatt ut av omløp og destruert.

Sentralbanken har videre ansvar for å sikre at kontantene har egenskaper som gjør dem til et effektivt betalingsmiddel. Dette innebærer blant annet at de har sikkerhetselementer som både er vanskelige å etterligne og som gjør det lett for publikum, både med og uten hjelpemidler, å skille ekte fra falske. Det å informere om sedler og mynters egenskaper og spesielt sikkerhetselementer, er derfor en viktig oppgave for Norges Bank.

Av de oppgavene loven pålegger, er det én oppgave som bare Norges Bank selv kan utføre. Dette er selve utstedelsen av sedler og mynter, dvs. å stå som skyldner for utstedte sedler og mynter samt bestemme vilkårene rundt dette. De øvrige oppgaver kan utføres av andre, men Norges Bank må påse at de blir utført og at utførelsen er i samsvar med de krav sentralbanken stiller.


Sist endret 6. juni 2014 14:07
Sist endret 6. juni 2014 14:07