Norges Bank

Tema og motiv for seddelserie VIII

Tema "Havet"

Norge er et lite land, men en stor kystnasjon. Kysten vår er Europas lengste, og vi forvalter havområder som er syv ganger større enn Norges landareal.

Topografien er variert. Fjordene skjærer langt inn i landet, og vi har en ytre kyst som varierer mellom værharde, åpne strekninger og mer beskyttede farvann av øyer, holmer og skjærgård.

Havet

Den lange og kronglete kystlinjen har vært med på å gi oss identitet som enkeltindivider og som nasjon. Utnyttelsen av ressursene i havet og bruken av sjøen som transportåre, har vært svært viktig for samfunnsutviklingen i Norge.

Derfor er det ingen tilfeldighet at landet vårt har fått navn etter denne kystleden: Norvegr – Norwegen – Norway, eller «veien mot nord».

Arbeidet med å velge tema startet i 2013. Prosessen var omfattende og spennende, med et rikt tilfang av ideer fra flere hold. Blant annet ble 10 personer fra ulike fagmiljøer invitert til å komme med forslag til hovedtema, og vi fikk også et stort antall innspill/synspunkter via Facebook-siden Ny seddelserie fra Norges Bank. Norsk Maritimt Museum i Oslo var med på å kvalitetssikre og konkretisere temavalget.

Flere sedler – ett tema

I den nye seddelserien har alle de fem valørene motiver som viser havets betydning for landet vårt. Personportrettene erstattes med maritime ikoner.

Med ett tema som en rød tråd for alle motivene på sedlene, kan vi formidle én sammenhengende fortelling. «Havet som grunnlag for Norges nærings- og velferdsutvikling» er fortellingen om et sentralt element i norsk økonomi, vår historie og nasjonale identitet.

I tillegg til det overordnede temaet «Havet», er det et eget undertema for hver valør:

Designkonkurranse og motivforslag

For å finne fram til motivene på den nye seddelserien, gjennomførte Norges Bank våren 2014 en designkonkurranse.

Formålet med konkurransen var å innhente et bredt utvalg gjennomarbeidede innspill, og dermed få et så godt kunstnerisk utgangspunkt som mulig for utformingen av sedlene og formidlingen av temaet «Havet».

Åtte deltakere ble valgt ut av en ekspertgruppe til å delta i finalerunden i konkurransen. Konkurranseforslagene ble vurdert av en jury som besto av fem eksterne fagpersoner og ett medlem fra Norges Bank. Det endelige valget av motiver ble tatt av Norges Bank på selvstendig grunnlag.

Samtlige konkurranseforslag ble vist i en utstilling høsten 2014 og presentert i en utstillingskatalog.

Fra motivforslag til ferdige sedler

Etter konkurransen jobbet Norges Banks seddeldesignere videre med motivforslagene. Blant annet er sikkerhetselementer innarbeidet, og motivene er omgjort til det unike formspråket som bare ekte sedler trykkes i.

Det er et krevende arbeid å implementere sikkerhetselementene på en slik måte at seddelen ser vakker ut og samtidig oppfyller alle tekniske krav. Eksterne interesseorganisasjoner, blant annet automatprodusenter og blinde/svaksynte, har vært involvert i arbeidet.

Du kan lære mer om dette arbeidet i filmen om de nye sedlene.

Publisert 22. november 2016 10:00

05:33

Del 2 – Hvorfor er «Havet» tema for de nye sedlene? (6 min)

08:24

Del 3 – Hva ligger bak valg av motiver på de nye sedlene? (8 min)

Publisert 22. november 2016 10:00