Norges Bank

BIS – Bank for International Settlements

BIS – Bank for International Settlements, eller Den internasjonale oppgjersbanken – held til i Basel i Sveits og har som føremål å fremje samarbeid mellom sentralbankar.  Noregs Bank har vore aksjonær sidan etableringa i 1930.

BIS er eit aktivt diskusjonsforum og kompetansesenter for sentralbankar og tilsynsorgan i heile verda og medverkar dessutan til forsking og internasjonal statistikk på sine område. BIS fungerer som ein bank for sentralbankane. Dette inneber først og fremst at banken gjennomfører finansielle transaksjonar for sentralbankar og internasjonale organisasjonar og hjelper til med utlån ved finansielle kriser.

Kvart tredje år sidan 1989 har Noregs Bank også gjort ei undersøking av aktiviteten i den norske valutamarknaden i samarbeid med BIS. Sjå rapportane

BIS Innovation Hub

BIS Innovation Hub hjelper sentralbankar med å utnytte teknologi for å løyse problem i finanssektoren og fremje monetær og finansiell stabilitet. BIS Innovation Hub har sentrum i ulike delar av verda, som BIS Innovation Hub Nordic Centre i Stockholm og er etablert av BIS saman med sentralbankane i Danmark, Island, Sverige og Noreg. Prosjekta ved senteret er for tida fokuserte rundt digitale sentralbankpengar (DSP), og å forme finansreguleringa i framtida og tilpasse finanssektoren til grøn omstilling.

Prosjektet i Noregs Bank som greier ut digitale sentralbankpengar har mellom anna samarbeidd med BIS Innovation Hub og sentralbankane i Sverige og Israel om prosjekt Icebreaker, der det vart undersøkt korleis DSP kan brukast til grensekryssande og internasjonale betalingar.

Sist endret 11. desember 2023 13:00

Meir informasjon

Sist endret 11. desember 2023 13:00