Norges Bank

1971 Bretton Woods bryter sammen

Bretton Woods-avtalens fastkurssamarbeid brøt sammen 15. august 1971, og den norske kronen begynte å flyte.

Dollarens tilknytning til gull ble opphevet, inntil videre også Norges Banks forpliktelse til å kjøpe dollar. Dette innebar at kronekursen fløt, men kurssvingningene mellom norske kroner og andre valutaer ville bli søkt holdt innenfor moderate grenser.

21. desember 1971 ble det inngått et nytt samarbeid (Smithsonian-avtalen) med nye pariteter og svingningsmarginer på 2,25 prosent. En del vesteuropeiske land hadde i praksis operert med trangere svingningsmarginer i etterkrigstiden, og var skeptiske til de "brede" svingningsmarginene. Det ble derfor etablert et eget samarbeid innenfor det europeiske fellesmarked, kalt "slangen", med trangere svingningsmarginer.

I utgangspunktet var tanken at dette regionale samarbeidet, slangesamarbeidet, skulle finne sted innenfor det eksisterende internasjonale valutasamarbeidet. Norske myndigheter sluttet seg til slangesamarbeidet i mai 1972 og kom til å fortsette å delta også etter at det norske folk stemte nei til EF-medlemskap.

Etter at nye pariteter og svingningsmarginer var blitt etablert, oppsto det raskt nye problemer. De justerte kursene ble bare en midlertidig løsning så lenge det ikke ble tatt grep om strukturelle skjevheter innad i de ulike lands økonomi.

Amerikansk økonomisk politikk forble for ekspansiv i valgåret 1972 til at dollarkursen kunne holdes fast. Markedet så ikke  noen grunn til å tvile på at dollaren kunne devalueres. Etter at dollaren først ble devaluert med nye 10 prosent i februar 1973, ble den gjort flytende måneden etter. Dermed var det internasjonale fastkurssamarbeidet over. Det europeiske slangesamarbeidet ble imidlertid videreført.

Litteratur:

Barry Eichengreen: Globalizing Capital, Princeton, 1996.

Hermod Skånland: Status for valutareformer. Penger og kreditt 1974/3

Odd Per Brekk: Norsk valutapolitikk. Norges Banks skriftserie nr. 16, Oslo 1986.

Jan F. Qvigstad og Arent Skjæveland: Valutakursregimer - historiske erfaringer og fremtidige utfordringer. I Stabilitet og langsiktighet. Festskrift til Hermod Skånland, Oslo 1994

Ragna Alstadheim: Exchange rate Regimes in Norway 1816-2016. Staff memo 2016/15, Norges Bank

Christoffer Kleivset: Inflasjon og akkomodasjon: Norsk valutakurspolitikk fra 1971 til 1986. Staff memo 2011/21, Norges Bank

Viking Mestad: Frå fot til feste - norsk valutarett og valutapolitikk 1873-2001. Norges Banks skriftserie nr.30, Oslo 2002

Hermod Skånland: Doktriner og økonomisk styring. Et tilbakeblikk. Norges Banks skriftserie nr. 36, Oslo 2004