Norges Bank

2009 Strammere regelverk

Etter finanskrisen i 2008 ble det innført ny reguleringer av bankenes virksomhet. Norges Banks pengepolitiske rapporter omhandler fra 2013 også spørsmål knyttet til finansiell stabilitet.

Det ble i forbindelse med finanskrisen i 2008 klart for de berørte land at det måtte komme omfattende endringer i bankenes rammebetingelser. Et av resultatene var forslagene i "Basel III" som innebar krav om mer og bedre kapital i bankene og innføring av nye kvantitative krav til bankenes likviditet. Norge var tidlig ute med å innføre slike krav.

Et element i Baselkomitéens forslag var å bruke makrotilsynsvirkemidler for å dempe svingninger i gjeld og formuepriser, og dermed redusere faren for finansiell ustabilitet. Dette ville dempe den mulige konflikten mellom pengepolitikk og finansiell stabilitet. Et slikt virkemiddel er en motsyklisk buffer, som innebærer at kapitalkravet øker i en oppgangsperiode og reduseres i nedgang. Finansdepartementet fastsetter fra 2013 den motsykliske kapitalbufferen basert på råd og beslutningsgrunnlag utarbeidet i Norges Bank.

Finanskrisen viste også behov for å se analysene av pengepolitikk og finansiell stabilitet mer i sammenheng. Fra 2013 ble bankens pengepolitiske rapport utvidet med en vurdering av finansiell stabilitet og en redegjørelse for beslutningsgrunnlaget om den motsykliske bufferen. Rapporten kommer ut fire ganger i året.

Litteratur:

Vern mot nye kriser. Artikkel av Svein Gjedrem, Dagens Næringsliv 31. desember 2010

NOU 2011:1, Bedre rustet mot finanskriser. Fra et utvalg oppnevnt ved kgl.res. 19.juni 2009. Utredningen ble avlevert til finansdepartementet 25. januar 2011.

Harald Haare, Arild J. Lund og Jon A. Solheim: Norges Banks rolle på finanssektorområdet i perioden 1945-2013, med særlig vekt på finansiell stabilitet. Norges Banks skriftserie nr. 48, Oslo 2014

Sigbjørn Atle Berg og Øyvind Eitrheim: Bank regulation and bank crisis. Working paper nr. 2009/18. Norges Bank.

Makroregulering og finansiell stabilitet. Foredrag av Øystein Olsen, Sparebankforeningens medlemsmøte, Trondheim 31. oktober 2013

Kapitalbuffer gir mer robuste banker. Kronikk av Øystein Olsen, Dagens Næringsliv 14. oktober 2013

Finansielle ubalanser - hvordan kan de motvirkes? Foredrag av Øystein Olsen, Senter for monetær økonomi (CME)/Handelshøyskolen BI, Oslo 30. september 2014

Det teoretiske grunnlaget for makrotilsyn. Foredrag av Amund Holmsen, Finansiell fagdag i Norges Bank, Oslo 9. oktober 2014

Bør banker berges? Foredrag av Jon Nicolaisen, Det Norske Videnskaps-Akademi, Oslo 14. april 2015.

Integrating financial stability and monetary policy analysis. Foredrag av Øystein Olsen, Systemic Risk Centre, London School of Economics, 27. april 2015.