Norges Bank

1988 - 1993 Bankkrisen 1988-1993

Etter massiv utlånsvekst og omfattende dereguleringer i banksektoren gjennom1980-tallet begynte de første problemene i bankene å melde seg mot slutten av tiåret.

Fra 1988 ble Norge rammet av en omfattende bankkrise, den første på 60 år. Norges Bank spilte en sentral rolle, blant annet som långiver i siste instans, og ved å gi  likviditetsstøtte for å opprettholde tilliten til det finansielle systemet.

Regjeringen opprettet Statens Banksikringsfond og Statens Bankinvesteringsfond som skjøt inn egenkapital i flere av de største bankene. Forut for dette ble verdien av aksjene kraftig nedskrevet i verdi. For de største bankene var all egenkapital tapt, og aksjene ble gjort verdiløse. Staten ble således eier av bankene.

Støttet opp av dereguleringer på finansmarkedet hadde norsk økonomi opplevd en ekspansjon tidligere på 1980-tallet, også basert på gode internasjonale konjunkturer og høy oljepris. Et bankvesen som lenge hadde levd i et regulert regime, klarte imidlertid ikke bankhåndverket. Kredittveksten ble for sterk. Fall i oljeprisene og liten tillit til kronen i finansmarkedene fra 1986 ledet til en kontraktiv finans- og pengepolitikk. Flere store og små banker fikk problemer,

 Bruk av skattepenger for å styrke bankenes soliditet skulle skje gjennom bevilgninger fra Stortinget. Norges Bank spilte en viktig rolle ved å yte likviditetslån og som sekretariat for redningsaksjonene. Bankkrisen gled over i 1993 da de internasjonale konjunkturene snudde.

[Bakgrunnsnotat om norske bankkriser]

Litteratur:

Hermod Skånland: Bankkriser og livet etterpå. Penger og Kreditt 1990/4

NOU 1992:30 Bankkrisen

St. meld nr. 39 (1993-94)

Hans Petter Wilse: Bankkrisehåndteringen og det statlige eierskap i forretningsbankene. Penger og Kreditt 1995/2

Rapport til Stortinget fra kommisjonen som ble nedsatt av Stortinget for å gjennomgå ulike årsaksforhold knyttet til bankkrisen. Dokument nr. 17 (1997-98)

Arild J. Lund og Jon A. Solheim: Finansiell stabilitet - et viktig mål for sentralbanken. I Sentralbanken i forandringens tegn. Festskrift til Kjell Storvik. Norges Banks skriftserie nr. 28, Oslo 1999.

Sigbjørn Atle Berg og Øyvind Eitrheim: Bank regulation and bank crisis. Working Paper nr. 2009/18, Norges Bank

Thorvald G. Moe, Jon A. Solheim and Bent Vale (eds): The Norwegian Banking Crisis. Norges Banks skriftserie no.33, Oslo 2004

Sverre Knutsen og Gunhild J. Ecklund: Vern mot kriser. Norsk finanstilsyn gjennom 100 år, kap.9. Bergen 2000.

Finansiell stabilitet - erfaringer og utfordringer. Foredrag av Svein Gjedrem, 21. oktober 1999

Harald Haare, Arild J. Lund og Jon A. Solheim: Norges Banks rolle på finanssektorområdet i perioden 1945-2013, med særlig vekt på finansiell stabilitet. Norges Banks skriftserie nr. 48, Oslo 2014

Sverre Knutsen: Why do banking crisis occur? The American subprime crisis compared with the Norwegian banking crisis 1987-72. Working paper 2012/3, Norges Bank

Trond Gram: Når staten tar kontroll: Bankkrisen fra 1991-1993. Staff Memo 2011/18, Norges Bank.

Trond Gram: Norges Banks rolle under bankkrisen. Samfunnsøkonomen 2012/4

Jarle Bergo og Jon A. Solheim: Kommentar til Trond Grams artikkel i Samfunnsøkonomen 2012/4. Samfunnsøkonomen 2012/5.

 

 

FOTO: Morten Holm / SCANPIX. Bankkrise i Norge. Redegjørelse for regjeringens tiltakspakke for bankvesenet i Stortinget den 17. oktober 1991. Oslo 1991-10-17